Blog

Zmiany w podatku VAT

22.06.2015
katarzyna_zbiegien_square
Katarzyna Zbiegień
Kierownik w MDDP Outsourcing

Z dniem 1 lipca 2015 wchodzą w życie kolejne zmiany do ustawy o VAT. Zmiany te wynikają z uchwalonej 9 kwietnia 2015 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Pierwsza zmiana dotyczy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten polega na przerzuceniu ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczenia podatku VAT. Aktualnie mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie do towarów wymienionych w załączniku numer 11 do ustawy o VAT. Od lipca załącznik ten zostanie rozszerzony o dodatkowe towary:

  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,
  • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier.

Dodatkowo, mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy dokonującym dostawy będzie podmiot, u którego sprzedaż nie będzie zwolniona z podatku, nabywcą będzie podatnik VAT czynny oraz dostawa towaru nie będzie objęta zwolnieniem.

Należy zwrócić uwagę, że przypadku dostaw wymienionych w pozycji 28a-28c załącznika nr 11 (laptopy, notebooki, tablety, telefony, smartfony, konsole do gier) mechanizm będzie stosowany jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary przekroczy kwotę 20.000 zł netto. Ustawodawca poprzez jednolitą gospodarczo transakcję rozumie umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawionych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Istotne tutaj będą warunki umowy w zakresie wielkości składanego zamówienia.

Powyższa zmiana pociąga za sobą wprowadzenie informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Podatnicy będą zobowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje o dokonanych dostawach towarów, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a także informacje o nabywanych usługach w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym będą zawierać poniższe dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informacje podsumowującą w obrocie krajowym;
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi,
  • łączna wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Informacje te będą składane za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji podatkowych.

Kolejna zmiana dotyczy obrotu towarami wrażliwymi, wymienionymi w załączniku numer 13 do ustawy o VAT (np. wyroby stalowe, paliwa). Już w 2013 roku wprowadzono instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Aktualnie nabywca wyłączony jest z solidarnej odpowiedzialności, w przypadku gdy dostawcą jest podmiot, który złożył kaucję gwarancyjną. Od 1 lipca 2015 wysokość tej kaucji zostanie zróżnicowana w zależności od tego, co będzie stanowiło przedmiot dostawy. Minimalna wartość kaucji wyniesie 1.000.000,00 zł, a maksymalna 10.000.000,00 zł. Dodatkowo załącznik numer 13 do ustawy o VAT zostanie rozszerzony m.in. o srebro, platynę, biżuterię, aparaty fotograficzne, atrament do pisania, części do fotokopiarek.

Zmiany będą dotyczyć również ulgi na złe długi. Obecnie obowiązujące przepisy wykluczają możliwość skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Jednak w przypadku dłużnika, w zakresie korekty podatku naliczonego zasada ta już nie obowiązuje. Zmieni się to od lipca.

W przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności dłużnik będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji nie będzie musiał dokonywać korekty podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych zobowiązań.

Z ustawy zniknie również przepis zakazujący stosowania ulgi na złe długi w przypadku gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym , kapitałowym, majątkowym.

I na koniec najbardziej wyczekiwana zmiana. Od 1 lipca 2015 przestanie obowiązywać ograniczenie w zakresie odliczania VAT od paliwa do samochodów osobowym. Będzie istniała możliwość odliczania 50% VAT od paliwa do napędu samochodów osobowych, które będą wykorzystywane do celów mieszanych. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość odliczania 100% VAT od paliwa, w przypadku gdy podatnik będzie prowadził szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu oraz gdy w urzędzie skarbowym zostanie złożony druk VAT-26, informujący o tym, że samochód będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej.