Blog

Zmiany w VAT od 1 września 2019 - podsumowanie

12.09.2019
Katarzyna Zbiegień z zespołu podatku VAT w MDDP Outsourcing

Początek września przyniósł ze sobą kolejne zmiany w zakresie VAT.

Podobnie jak dotychczas podyktowane są one chęcią uszczelnia systemu podatkowego i generowania większych wpływów do budżetu. Największa zmiana to jednak stworzenie białej listy podatników, której wejście w życie odczujemy dopiero w kolejnych miesiącach. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Biała lista podatników VAT

Celem wprowadzenia tej zmiany jest zwrócenie uwagi podatników na dochowanie należytej staranności w doborze swoich kontrahentów.

Ministerstwo Finansów udostępni w postaci elektronicznej wykaz zawierający szereg informacji o statusie podatników VAT na wybrany dzień, a także informację czy dany podatnik został wykreślony z rejestru bądź w stosunku do których odmówiono rejestracji lub ją przywrócono. Ewidencja będzie dostępna na stronie Ministerstwa Finansów lub CEiDG i aktualizowana raz na dobę.

Wykaz ten będzie zawierał również numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Dla podatników będzie to oznaczać obowiązek każdorazowego sprawdzenia zgodności jego rachunku bankowego z wykazem rachunków na białej liście.

Od 01.01.2020 r w przypadku dokonania zapłaty za fakturę na kwotę powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy nie wymieniony na białej liście podatników, nie będzie możliwości zaliczenia takiego wydatku w koszty uzyskania przychodów. W przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, podatnicy będą zobowiązani do zwiększenia przychodów o tą kwotę.

Natomiast konsekwencje w zakresie VAT w przypadku dokonania zapłaty za fakturę na rachunek bankowy nie wymieniony na białej liście podatników, to solidarna odpowiedzialność nabywcy za nierozliczony podatek VAT.

W przypadku dokonania zapłaty za fakturę powyżej 15 tys. zł brutto na rachunek inny niż wymieniony w wykazie, będzie możliwość uniknięcia solidarnej odpowiedzialności, pod warunkiem zawiadomienia w terminie 3 dni od momentu zlecenia przelewu, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego kontrahenta o zaistniałej okoliczności.

Drugim sposobem na uniknięcie solidarnej odpowiedzialności w VAT w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nieujęty na wykazie, będzie zapłata za fakturę powyżej 15 tys. zł z zastosowaniem split payment. Sposoby na uniknięcie solidarnej odpowiedzialności pozostają jednak bez wpływu na brak możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Aby skorzystać z preferencyjnego terminu zwrotu podatku VAT, trzeba będzie najpóźniej w dniu złożenia deklaracji złożyć w US potwierdzenia zapłaty za faktury ujęte w deklaracji. Pozostałe warunki pozostają bez zmian: czyli nieopłacona może być kwota z przeniesienia do wysokości 3.000 zł i nieopłacone mogą być faktury w bieżącej deklaracji o łącznej należności 15.000 zł brutto.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Niezłożenie deklaracji VAT za trzy kolejne miesiące lub jeden kwartał skutkować będzie wykreśleniem podmiotu z rejestru podatników VAT. Dodatkowo z rejestru mogą być wykreślone podmioty składające zerowe deklaracje.

Rozliczenie VAT z faktur RR

Podatnik będzie mógł odliczyć VAT z faktury RR w sytuacji gdy zapłata nastąpiła również na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której rolnik ryczałtowy jest członkiem, a nie jak dotąd na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Zlikwidowany ma być 14 dniowy termin na uregulowanie faktury warunkujący odliczenie VAT oraz obowiązek umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Faktura VAT RR będzie mogła być wystawiona, podpisana i przesłana w formie elektronicznej tylko za zgodą rolnika ryczałtowego.

Definicja pierwszego zasiedlenia

Od września zmieni się również definicja pierwszego zasiedlenia poprzez wskazanie, że dochodzi do niego również na skutek rozpoczęcia użytkowania budynków, budowli lub ich części na potrzeby własne podatnika. Do tej pory pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumiano oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

Sankcja w wysokości 15%

W przypadku złożenia korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej sankcja wynosić będzie 15% zobowiązania podatkowego.

Brak podmiotowego zwolnienia z VAT

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie będą mogły skorzystać pomioty, które dokonują sprzedaży za pośrednictwem internetu:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli

Brak prawa do skorzystania ze zwolnienia z VAT dotyczyć będzie również usług ściągania długów, a tym factoringu.

Zmiany niestety na tym się nie kończą. Już na początek listopada zaplanowano kolejne, tym razem w zakresie split payment, które omówimy w kolejnym artykule.

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik zespołu podatku VAT w MDDP Outsourcing