Blog

Czym jest faktura uproszczona, kto i kiedy może ją wystawić?

10.08.2020
czym jest faktura zaliczkowa i do jakiej kwoty może być

Faktury uproszczone, mimo że od dawna uregulowane ustawą o podatku od towarów i usług, zyskały na popularności od 1 stycznia 2020 roku w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących możliwości wystawiania faktur do paragonów tylko jeśli zawierają one NIP nabywcy.

W części przypadków paragon z NIP spełnia warunki konieczne do uznania go za fakturę uproszczoną, czyli dokument, który można zaksięgować, ująć w kosztach podatkowych, a także na podstawie którego można odliczyć VAT na takich samych zasadach jak w przypadku „zwykłej” faktury.


Faktura uproszczona – do jakiej kwoty?

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura uproszczona może zostać wystawiona przez podatnika, jeżeli kwota należności jest nie wyższa niż 450 zł lub 100 euro. Poza limitem kwotowym, zostały w ustawie określone obowiązkowe informacje, które taka faktura musi zawierać. Są to elementy wymienione w art. 106b ust. 1, z wyjątkiem:

  • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

o ile możliwe jest określenie kwoty podatku VAT dla poszczególnych stawek.

Należy pamiętać, że wystawianie faktur uproszczonych nie jest obligatoryjne dla podatników, mogą oni dokumentować drobną sprzedaż zwykłymi fakturami.


Faktura uproszczona a paragon

Paragon dokumentujący należność o wartości nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro wystawiony prawidłowo (czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. poz. 816), na którym dodatkowo widoczny jest NIP nabywcy, zawiera wszystkie niezbędne elementy faktury uproszczonej wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług, a zatem może być, z uwzględnieniem kilku wyjątków, traktowany na równi ze „zwykłą” fakturą.

Wyżej wspomniane wyjątki, czyli transakcje których nie można dokumentować fakturami uproszczonymi to:

  • sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju,
  • sprzedaż na rzecz osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, w przypadku gdy zobowiązany do rozliczenia podatku VAT jest nabywca (tzw. odwrotne obciążenie). 

Faktura do paragonu z NIP

Wśród wątpliwości związanych z fakturami uproszczonymi, jedną z bardziej istotnych jest kwestia obowiązku wystawienia „zwykłej” faktury do paragonu zawierającego NIP, który może zostać uznany za fakturę uproszczoną. W praktyce zdarza się, że sprzedawcy odmawiają wystawienia faktury do paragonu z NIP jeśli wartość należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro.

W związku z brakiem objaśnień Ministerstwa Finansów lub interpretacji ogólnej w tym temacie, przydatna może być analiza wydawanych w ostatnim czasie interpretacji indywidualnych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2020 roku Dyrektor KIS uznał że „Skoro sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł została udokumentowana paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą o VAT, to nie powinno się z tytułu tej sprzedaży wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu w postaci faktury standardowej.”

Z kolei z interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 roku wynika, że „Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do takiego paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną.” , ale jednocześnie: ma prawo do wystawienia tzw. „zwykłej” faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy.”.


ZOBACZ TAKŻE:


Weronika Stelmach- Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing

Weronika Stelmach
Ekspert ds. księgowości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie