Blog

Korekta VAT z tytułu artykułu 89a i 89b

19.04.2019
Audyt e-sprawozdania finansowego

Od nowego roku z ulgi na złe długi można skorzystać już po 90 dniach od upływu terminu płatności z faktury VAT. Skrócony termin dotyczy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

Korekta odliczonej kwoty podatku

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zmiany w art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi przepisami, podatnik ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona w całości lub w części.

Artykuł ten zyskał następujące brzmienie:

Art. 89a. 1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Termin dokonania korekty

Obowiązujący obecnie termin dokonania korekty VAT należnego dotyczy wszystkich wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r. Dla podatników oznacza to, iż podatek należny można skorygować już po 90 dniach od upływu terminu płatności, także w przypadku faktur wystawionych w czasie obowiązywania ówczesnych przepisów.

Nie tylko wierzyciela czekają wspomniane zmiany. Termin 90 dni dotyczy także dłużnika, który ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT. Odpowiednie aktualizacje w tym zakresie zostały wprowadzone w art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przepisach obecnych brzmi następująco:

Art. 89b. 1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dłużnik ma obowiązek skorygowania wcześniej odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury. Korekty takiej dokonuje w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności. W przypadku uregulowania części należności obowiązek korekty dotyczy tej części, która została nieuregulowana.

Alicja Kaliszewska - Ekspert ds. Podatku VAT

Alicja Kaliszewska
Ekspert ds. VAT w MDDP Outsourcing