Blog

Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości

28.02.2022
Krajowe standardy rachunkowości

Krajowe standardy i stanowiska rachunkowości wydawane są przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Komitet działa przy Ministrze Finansów i do jego zadań należy:

 • wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
 • wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
 • analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
 • podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

Komitet Standardów Rachunkowości

Członkami Komitetu są specjaliści w dziedzinie rachunkowości, którzy reprezentują organy biorące udział w tworzeniu regulacji w zakresie rachunkowości (np. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego) oraz największe organizacje zawodowe rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polska Izba Biegłych Rewidentów).

Korzystanie z krajowych standardów rachunkowości nie jest obowiązkowe. Jednostka może korzystać z nich w tych sprawach, które nie są uregulowane ustawą o rachunkowości. Możliwe jest także stosowanie wszystkich lub tylko wybranych standardów czy stanowisk.

Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Dotychczas Komitet wydał 14 krajowych standardów rachunkowości oraz 9 stanowisk z których jednostki mogą korzystać przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Opublikowane krajowe standardy rachunkowości:

 1. KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
 2. KSR nr 2 „Podatek dochodowy” 
 3. KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 4. KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
 5. KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
 6. KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” 
 7. KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
 8. KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
 9. KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności
 10. KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
 11. KSR nr 11 „Środki trwałe” 
 12. KSR nr 12 „Działalność rolnicza”
 13. KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”
 14. KSR nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowości jednostek przy braku kontynuowania działalności”

Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się także projekt KSR: „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Lista wydanych stanowisk przez Komitet Standardów Rachunkowości:

 1. odnawialnych źródłach energii.
 2. sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.