Blog

Nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz pracownika

18.05.2018
nieodpłatne przekazanie towarów dla pracownika jak to rozliczyc

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej powszechnie występuje zjawisko nieodpłatnego przekazywania na rzecz pracownika towarów należących do przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że takie transakcje nie są obojętne dla podatku VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT, za dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu uważa się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny.

Należy jednak pamiętać, że art. 7 ust.2  ma wyłącznie zastosowanie jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z  tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ustawodawca przewidział jednak pewne odstępstwa od konieczności opodatkowania wszystkich nieodpłatnych przekazań.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 opodatkowaniu nie podlega nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.  Zgodnie z definicją z art. 7 ust. 4 przez pojęcie prezenty o małej wartości, należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a  gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w  momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Natomiast zgodnie z definicją art. 7 ust. 7 przez pojęcie próbki należy rozumieć  identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  • ma na celu promocję tego towaru,
  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Natalia Wilczek
MDDP Outsourcing w Warszawie