Blog

Niepotrzebną kasę fiskalną można wyrejestrować. Ale co z ulgą?

26.01.2023
wyrejestrowanie kasy ulga

Jeżeli podatnik nie prowadzi już sprzedaży dla indywidualnych klientów, którą musiałby ewidencjonować w kasie fiskalnej, może niepotrzebną już kasę fiskalną wyrejestrować – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Co w takiej sytuacji z ulgą?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących oraz rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł. rocznie, możliwe są również zwolnienia przedmiotowe. Szczegółowe regulacje dotyczące kas można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Brak takiej sprzedaży powoduje brak obowiązku ewidencjonowania, a tym samym podatnik może zrezygnować z posiadania kasy fiskalnej i dokonać jej wyrejestrowania. Potwierdził to również dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z dnia 16 grudnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.826.2022.1.MN). Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy jest możliwość wyrejestrowania kasy rejestrującej w sytuacji zaprzestania dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dyrektor KIS powołał się na wspomniany już art. 111 ust. 1 ustawy VAT, potwierdzając tym samym, że jeśli podatnik nie świadczy już usług sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, może wyrejestrować kasę fiskalną.

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej

Należy pamiętać, iż wyrejestrowanie kasy może być równoznaczne z utratą prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej. Z art. 111 ust. 4 ustawy VAT wynika, że podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących on-line, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku). Kwota nie może być jednak wyższa niż 700 zł, pod warunkiem, że zostały one zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Jednak zgodnie z   5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup. M.in. w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy.

Utrata ulgi wiąże się więc nie tylko z wyrejestrowaniem kasy przed upływem 3 lat, ale również gdy faktycznie nie jest ona już użytkowana w danym czasie. Zwrotu ulgi dokonuje się na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu.

Autor: Natalia Pietrasik, Księgowa w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Interpretacja indywidulana Dyrektora KIS z dnia 16 grudnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.826.2022.1.MN).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Objaśnienia podatkowe z 11 lipca 2019 r. Ulga na zakup kas rejestrujących on-line.