Blog

Obowiązek podatkowy w usługach księgowych

11.01.2023
podatki w usługach księgowych

Według rozporządzenia Rady Ministrów z 2015 r. w sprawie Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) usługi księgowe są sklasyfikowane w dziale 69.20.2 (usługi rachunkowo-księgowe). Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy w usługach księgowych właściwą stawką podatku od towarów i usług, jest stawka 23%. Nie jest bowiem przewidziana zarówno w ustawie jak i w aktach wykonawczych dla tego typu usług stawka obniżona.

Usługi księgowe a VAT

Na gruncie podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną, czyli z chwilą wykonania usługi (Ustawa o VAT, art.19a ust.1). Należy również pamiętać o tym, aby fakturę dokumentującą usługę księgową wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Jeżeli natomiast przed wykonaniem usługi nastąpi wpływ chociażby części kwoty za jej świadczenie, wówczas w tej dacie i w stosunku do tej kwoty należy rozpoznać obowiązek podatkowy.

Cechą charakterystyczną usług księgowych jest bardzo często fakt, że są one świadczone w charakterze ciągłym w ramach stałych umów o współpracę. W myśl art. 19a ust.3 – usługę dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Przy czym np. okres rozliczeniowy jednego miesiąca nie musi się równać miesiącowi kalendarzowemu.

Przykład:

 W umowie zawartej między klientem, a biurem rachunkowym określono miesięczne okresy rozliczeniowe. Obejmowały one okres od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca (np. od 21 kwietnia 20xx r. do 20 maja 20xx r.). W takim przypadku usługę księgową należy uznać za wykonaną 20 maja 20xx r. W tym też dniu powstanie obowiązek podatkowy w VAT (o ile wcześniej nie otrzymano za nią zapłaty).

Świadczenie usług księgowych może mieć też charakter sporadyczny lub jednorazowy bez elementu stałej współpracy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy rozpoznajemy zgodnie z zasadą ogólną.

Pamiętać również należy, że od 1 października 2020 roku wraz z wejściem nowej struktury JPK na czynnych podatników VAT, został nałożony obowiązek wykazywania kodów GTU w stosunku do wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Finansów towarów oraz usług. Wśród nich są usługi o charakterze niematerialnym, w tym również księgowe, których świadczenie wymaga oznaczania w pliku JPK kodem GTU_12.

Obowiązek podatkowy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Warto zaznaczyć, że świadczenie usług księgowych może również korzystać zgodnie z art. 113 ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT tj. ze względu na obroty. Dotyczy to jednak tylko świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych. Ze zwolnienia bowiem nie korzystają usługi o charakterze doradczym oraz prawniczym. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z  9 kwietnia 2015 r. nr PT3.8101.2.2015.AEW.16 oraz w interpretacji indywidulanej  z 17 stycznia 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.500.2017.1.MK.

Autor: Monika Grab, Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.2.2015.AEW.16 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Interpretacja indywidulana Dyrektora KIS z 17 stycznia 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.500.2017.1.MK.