Blog

PPK - Obowiązki i terminy dla pracodawcy (tabela z harmonogramem)

28.08.2019
PPK - Obowiązki i terminy dla pracodawcy (tabela z harmonogramem)

Największe firmy, zatrudniające na dzień 21.12.2018 roku co najmniej 250 osób, są już objęte obowiązkiem utworzenia PPK.

Choć obowiązek ten nastąpił 01.07.2019 roku, może okazać się, że podmioty z tej grupy są dopiero w trakcie procesu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wynika to z faktu, iż termin stosowania ustawy nie jest równoważny z obowiązkowymi terminami zwarcia umów na zarządzanie i prowadzenie PPK (zgodnie z terminami ich wyznaczania określonymi w ustawie), które są późniejsze.

Jakie są ostateczne terminy zwarcia umów oraz przekazania pierwszych wpłat na PPK przedstawia poniższa tabela.

Uwaga! Poniża tabela została zaktualizowana na dzień 20.04.2020 w związku z przesunięciem terminów w ramach przyjętych rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej. Zobacz wpis o aktualizacji.

Zaktualizowane terminy wdrożenia PPK po wprowadzeniu tarczy antykryzysowej.

Terminy etapów wdrażania PPK w firmie

[1] Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK jest zależny o terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK, który należy ustalić w pierwszej kolejności. Zgodnie z Art. 8 ust. 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. W praktyce, dla firm już działających jest to nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

[2] Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK określa Art. 16. ust. 1., ale dla podmiotów już działających i zatrudniających pracowników, w stosunku do których podmiot zatrudniający jest zobowiązany utworzyć PPK, stosuje się przepisy przejściowe, określone w art. 134 ustawy. Zgodnie art. 134 ust. 2 podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym podlega ustawie.

[3] Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o PPK, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.. A zgodnie z art. 28 ust. 4, wpłat dokonuje się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały pobrane.