Blog

Tarcza antykryzysowa - przesunięcie terminów wdrożenia PPK i zawieszenie odprowadzania składek

20.04.2020
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z pandemią koronawirusa weszła w życie ustawa z 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), nazywana tarczą antykryzysową.

Wprowadza ona pakiet zmian do szeregu ustaw, w tym do ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Nowe terminy wdrożenia PPK (50 -249 osób zatrudnionych)

Zmiana w obszarze PPK dotyczy jedynie pracodawców z drugiej transzy, czyli zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r. i objętych ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r. Dla tych podmiotów przesunięto terminy wdrożenia programu tj. zawarcia umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie o sześć miesięcy. Nowe obowiązujące terminy dla pracodawców, to:

  • 27 października 2020 r. ─  na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
  • 10 listopada 2020 r. ─  na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Adekwatnie do powyższych dat, przesunie się także obowiązek naliczania i pobierania składek.

Natomiast, w ramach tej tarczy antykryzysowej nie przewidziano zmian terminów wdrażania PPK dla pracodawców z mniejszych zatrudnieniem (poniżej 50 osób). Dla przypomnienia, terminy wdrożenia PPK przez podmioty zatrudniające od 250 osób zatrudnionych upłynęły już jesienią 2019 roku.

Podmioty z drugiej tury mogą znajdować się na różnym etapie wdrożenia PPK, co oznacza że  w różnym stopniu mogą skorzystać z przewidzianych w ustawie udogodnień. Przesunięcie terminów ma zastosowanie wyłącznie dla pracodawców, którzy do ostatniej chwili nie zawarli umowy o zarządzanie (i w konsekwencji umowy o prowadzenie) lub którzy już podpisali umowy o zarządzanie, ale nie wykonali pozostałych działań (zawarcie umowy o prowadzenie oraz naliczenie i odprowadzenie składek). Ci będą mogli przeprowadzić te działania w nowym, maksymalnym terminie, czyli w listopadzie 2020 i następujących miesiącach.

Ostatnią grupą są podmioty z drugiej tury, które do momentu wejścia tarczy podpisały już obie umowy i w związku z tym są zobowiązane do dokonywania wpłat w imieniu już zgłoszonych osób zatrudnionych, jak i zgłaszać kolejne, nowo zatrudnione osoby do programu. Dla nich nowe terminy nie mają zastosowania.

Zawieszenie odprowadzania składek

Obostrzenia wprowadzone przez poszczególne kraje oraz ich skumulowane globalne skutki, wygenerowały duże trudności w działaniu bardzo wielu przedsiębiorstw. Stanęły one przed wyzwaniem m.in. zachowania zatrudnienia i redukcji kosztów. Te podmioty, które nie chcą dokonywać redukcji zatrudnia szukają możliwości redukcji kosztów związanych z utrzymaniem miejsc pracy, m.in. poprzez ulgi czy odroczenie w opłatach ZUS czy PPK.

Choć w ramach tarczy antykryzysowej nie zawarto możliwości zawieszania odprowadzania składek na PPK, to jednak wszystkie podmioty, które zawarły umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, mogą skorzystać z rozwiązań, które już są przewidziane, tyle że w zapisach ustawy wprowadzającej PPK.

Zaprzestane dokonywania wpłat możliwe jest w kilu przypadkach, które wymienia art. 25 ustawy o PPK:

  • w okresie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy (o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy);
  • w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy;
  • w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Jeżeli więc przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy zostały wprowadzone, to zgodnie z przepisami ustawy z 31 marca 2020 r., w takim przypadku wpłaty do PPK nie są finansowane, zarówno przez pracodawcę jak i uczestnika.

Przy czym, ww. możliwość zachodzi jedynie w stosunku do osób objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a nie wszystkich. A ponadto uczestnik PPK może, mimo powyższych przesłanek, zadeklarować podmiotowi zatrudniającemu kontynuowanie finansowania przez siebie wpłat (podstawowej i dodatkowej). Po otrzymaniu takiej deklaracji pracodawca powinien obliczać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Aktualne terminy zwarcia umów oraz przekazania pierwszych wpłat na PPK przedstawia poniższa tabela (zmianie uległy terminy dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób).

Nowe terminy wdrożenia PPK w związku z tarczą antykryzysową

Przypisy do powyższej tabeli znajdziecie Państwo w poprzednim artykule na temat terminów wdrożenia PPK.

Partner Zarządzający w MDDP Outsourcing, Szymon Churski

Szymon Churski
Partner Zarządzający w MDDP Outsourcing w Warszawie