Blog

Procedura szczególna OSS i IOSS

23.02.2022
Procedura szczególna OSS i IOSS

Pakiet E-commerce, który został wprowadzony 1 lipca 2021 r. przewiduje uszczelnienie przepisów handlu elektronicznego oraz poprawę konkurencyjności między sprzedawcami unijnymi, a państw trzecich. Wspomniany pakiet porusza ciekawe zagadnienia, które dotyczą szczególnych procedur: OSS oraz IOSS, bazujące na już istniejącej procedurze MOSS (Mini One Stop Shop).

Procedura MOSS unormowała zasady dotyczące płatności i deklaracji podatku VAT w przypadku świadczenia usług: nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych dla przedsiębiorców niebędących podatnikami państw członkowskich.

Poszczególne procedury pakietu

Procedura OSS (One Stop Shop) jest kompleksowym punktem obsługi, wprowadzonym w lipcu ubiegłego roku. Obejmuje dostawy krajowe prowadzone poprzez interfejs elektroniczny, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO), a także zbiór usług objęty procedurą B2C, czyli pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami. Powstała poprzez rozszerzenie już istniejącej procedury MOSS (Mini One Stop Shop). Procedura OSS obejmuje trzy procedury kompleksowej obsługi:

 • unijną,
 • nieunijną,
 • importową (IOSS).

Dwie z nich zostały wzbogacone o szerszy zakres, natomiast importowa jest punktem nowopowstałym.

Procedura IOSS (Import One Stope Shop) jest to sposób rozliczenia VAT należnego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych (w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR) państwu członkowskiemu konsumpcji (uwzględniające różne państwa członkowskie, w tym Polskę), za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji (Polski).

Zakres procedur

Zakres przedmiotowy omawianych procedur obejmuje:

 • OSS Unijna – podatnik, który rejestruje się do procedury unijnej może rozliczyć wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług B2C, jak również WSTO,
 • OSS Nieunijna – podatnik może rozliczyć tylko świadczenie usług B2C na terenie państw członkowskich,
 • IOSS Import – sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) o wartości do 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi został utworzony w celu ułatwienia wykonywania obowiązków w zakresie VAT, przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą oraz świadczeniem usług na terenie UE. Do takich obowiązków należą:

 • rejestracja do celów podatku od towarów i usług, drogą elektroniczną,
 • złożenie wymaganych dokumentów w wybranym punkcie kompleksowej obsługi,
 • dokonanie wpłaty należnego podatku VAT.

Czynności te są nieobowiązkowe, jednak umożliwiają podatnikom wykazywanie oraz zapłatę podatku należnego w krajach Unii Europejskiej, gdzie podatnicy nie posiadają siedziby. Odbywa się to za pośrednictwem portalu internetowego w kraju, w którym podatnik jest zidentyfikowany.

Rejestracja do celu korzystania z procedur OSS i IOSS

Przedsiębiorcy, którzy chcą przystąpić do korzystania z procedury unijnej OSS i IOSS oraz spełniają odpowiednie ku temu warunki, powinni wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VIU-R(4).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca działa przez pełnomocnika, podatnik zobligowany jest do złożenia oryginału pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. W przypadku OSS nieunijnej poza zgłoszeniem rejestracyjnym VIN-R(4) i pełnomocnictwem PPS-1, dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do ukończenia procesu rejestracji są:

 1. wypis z rejestru handlowego bądź innego rodzaju potwierdzenie reprezentacji spółki,
 2. zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT w kraju siedziby.

Jeżeli chodzi o rejestrację do IOSS należy wypełnić tylko zgłoszenie VII-R(1) oraz oryginał pełnomocnictwa PPS-1. W momencie, gdy podatnik wymaga pośrednika – to rejestracja będzie zachodziła w II etapach. Najpierw pośrednik zgłasza siebie do procedury za pomocą zgłoszenia VII-RP(1) oraz przedkłada oryginał pełnomocnictwa, jeżeli wymaga tego sytuacja. Następnym krokiem dla wszystkich trzech procedur jest złożenie pełnej dokumentacji w formie elektronicznej do II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście[1].

Należy pamiętać, że złożenie pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 wiąże się z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.Ważne ! Podczas procesu rejestracji do OSS, należy zwrócić szczególną uwagę na podanie aktualnych danych mailowych. Będzie to główny sposób komunikacji pomiędzy podatnikami, a administracją podatkową.

Kto może skorzystać z procedur OSS i IOSS?

Skorzystać z nich mogą przedsiębiorcy posiadający siedzibę zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią. Podatnicy z krajów UE mogą̨ korzystać z procedury unijnej oraz importu, natomiast podatnicy niemający siedziby w UE mogą stosować wszystkie trzy procedury.

Podatnicy korzystający wcześniej z procedury MOSS, automatycznie przystępują do procedury OSS. Jednak państwo, w którym podatnik zarejestrował się na potrzeby OSS lub IOSS, wystąpi z prośbą o zaktualizowanie danych rejestracyjnych. Są to następujące rodzaje informacji:

 1. indywidualny numer identyfikacyjny VAT (indywidualne numery identyfikacyjne VAT) lub, w przypadku braku takich numerów, numer lub numery rejestracji podatkowej nadane przez państwa członkowskie, z których towary są̨ wysyłane lub transportowane (dotyczy to wyłącznie procedury unijnej);
 2. elektroniczne oświadczenie, że podatnik jest interfejsem elektronicznym działającym jako podmiot uznawany za dostawcę (dotyczy to wyłącznie procedury unijnej);
 3. indywidualny numer identyfikacyjny VAT IOSS nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, jeżeli podatnik jest również̇ zarejestrowany w ramach procedury importu (dotyczy to zarówno procedury unijnej, jak i procedury nieunijnej)[2]         

Autor: Ewa Łukasik, Młodsza Księgowa w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing


[1] PARP Grupa PFR Wsparcie przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową

[2] KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. podatków i Unii Celnej, Podatki pośrednie i administracja podatkowa