Blog

Przeraża Cię konieczność złożenia sprawozdania finansowego? Niepotrzebnie!

03.01.2018
przeraza-cie-koniecznosc-zlozenia-sprawozdania-finansowego-niepotrzebnie

Na mocy ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe zobowiązane są składać wszystkie podmioty, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz prowadzą pełną księgowość.

Są to więc m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne i europejskie, jak również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W dokumencie tym znaleźć się powinny informacje na temat rocznego wyniku danej jednostki. Choć złożenie sprawozdania finansowego jest dodatkowym obciążeniem, podczas jego sporządzania wystarczy pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Dokument składa się z 3 najważniejszych elementów: bilansu, który stanowi zestawienie aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, rachunku zysku i strat wykazującego oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy, a także z informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie i wiadomości takie jak przyjęta polityka rachunkowości i wszelkie objaśnienia.

Kiedy i gdzie składa się dokument?

Roczne sprawozdanie finansowe przygotować należy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Widnieć musi na nim podpis osoby sporządzającej księgi rachunkowe (może być to główna księgowa lub pracownik wynajętego biura rachunkowego) oraz kierownika jednostki. Składa się je do właściwego rejestru sądowego 15 dni po zatwierdzeniu przez odpowiedni organ zatwierdzający podmiotu gospodarczego.    

Opracowanie sprawozdania jest zdecydowanie mniej absorbujące przy przekazaniu tego obowiązku firmie zewnętrznej. Współpracując z MDDP Outsourcing (biurem rachunkowym w Katowicach lub Warszawie), zyskujecie Państwo pewność, że obowiązek, jakim jest sporządzenie i złożenie rocznych sprawozdań finansowych firmy, wykonany zostanie rzetelnie oraz terminowo, a także z uwzględnieniem wszelkich aktualizacji przepisów.


ZOBACZ TAKŻE: