Blog

Slim VAT 3

21.02.2023
Zmiany w WDT w świetle Pakietu SLIM VAT 3

Najważniejsze założenia.

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną odsłonę pakietu SLIM VAT 3, wprowadzającego zmiany w podatku od towarów i usług. Wejście w życie zmian, mających na celu ułatwienie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT, zaplanowane jest na 1 kwietnia 2023 roku.

Proponowane zmiany mają dotyczyć kilku obszarów, określanych jako:

  • Poprawa płynności finansowej firm;
  • VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;
  • Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
  • Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
  • Obniżanie sankcji VAT;
  • Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Poprawa płynności finansowej firm

Status małego podatnika

Jednym z założeń pakietu SLIM VAT 3 jest podwyższenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Zmiana ta zwiększy grono podatników uprawnionych do skorzystania z metody kasowej oraz rozliczania kwartalnego podatku VAT.

Rachunek VAT

Planowane jest również rozszerzenie katalogu należności, które będą mogły być uregulowane za pomocą środków zgromadzonych na rachunku VAT. Rozszerzenie to ma objąć podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji, podatek tonażowy oraz tzw. podatek od małpek. Co więcej, podmioty funkcjonujące w obrębie grupy VAT, będą miały możliwość przelewu środków zgromadzonych na rachunkach VAT na rachunek VAT przedstawiciela tejże grupy.

VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności

WNT

SLIM VAT 3 zakłada likwidację wymogu, posiadania faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy wobec wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. W wyniku zmiany podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą mogły zawsze być rozliczane w tym samym okresie, niezależnie od tego czy podatnik otrzymał fakturę czy też nie. W wyniku czego transakcja WNT będzie neutralna podatkowo.

WDT

Ministerstwo Finansów planuje również zmianę w obrębie wykazywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w sytuacji gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy. Projekt zakłada, że taka dostawa będzie wykazywana wstecznie ze stawką 0% w okresie, w którym powstał wobec niej obowiązek podatkowy, a nie tak jak dotychczas w okresie, w którym miała miejsce dostawa towarów.

E-COMMERCE

Zmiany proponowane w SLIM VAT 3 obejmą również pakiet e-commerce. Planowane jest wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Faktury korygujące

Jednym z wielu założeń pakietu SLIM VAT 3 jest doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących do faktur pierwotnych wystawionych w walucie obcej. Dotychczas nie było przepisów precyzujących zasad stosowania kursów przeliczeniowych do tychże korekt, wynikały one z praktyki interpretacyjnej.

Wprowadzane zmiany precyzują, iż w przypadku faktur korygujących in minus wystawianych w walucie obcej, do jej przeliczenia będzie brany pod uwagę kurs przyjmowany do przeliczenia faktury pierwotnej.

Przykład:

Podatnik wykonał usługę 31 grudnia 2022 i wystawił fakturę w walucie obcej. Do przeliczenia faktury zastosował kurs z 30 grudnia 2022. W styczniu 2023 wystawił fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania. Do przeliczenia faktury korygującej zastosuje kurs z dnia 30 grudnia 2022, czyli taki sam jaki zastosował do przeliczenia faktury pierwotnej.

W przypadku faktur korygujących in plus wystawianych w walucie obcej, do jej przeliczenia będzie brany pod uwagę kurs średni danej waluty obcej, ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. W związku z powyższym w przypadku gdy doszło np. do pomyłki na wystawianej fakturze, podatnik zastosuje kurs identyczny do kursu, jaki zastosował do przeliczenia faktury pierwotnej, gdyż błąd ten istniał już w momencie wystawiania faktury pierwotnej. Zaś w przypadku gdy przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania powstanie w wyniku zdarzenia przyszłego, podatnik zastosuje kurs do przeliczenia faktury korygującej, z dnia poprzedzającego dzień powstania tejże przyczyny.

Przykład 1:

Pan Daniel sprzedał towar 10 stycznia 2023 roku, który opodatkował stawką 5%. 10 lutego 2023 roku zorientował się, że towar ten powinien być opodatkowany stawką 8%, w związku z powyższym wystawił fakturę korygującą. Z uwagi na faktu, iż błąd istniał już w momencie wystawiania faktury, pan Adam dokonując przeliczenia faktury korygującej, zastosuje kurs z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży towaru czyli z 9 stycznia 2023 roku.

Przykład 2:

Pan Krzysztof 31 grudnia 2022 roku wystawił fakturę za świadczenie usług informatycznych. W wyniku owocnej współpracy z kontrahentem, 10 lutego 2023 podpisał aneks, w którym postanowiono, że wartość usług świadczonych przez pana Krzysztofa od grudnia 2022 zostanie zwiększona o 15%. 10 lutego 2023 pan Krzysztof wystawił fakturę korygującą, do faktury za świadczenie usług w grudniu 2022. W związku z tym, że przyczyna korekty powstała w chwili podpisania aneksu, pan Krzysztof do przeliczenia faktury korygującej zastosuje kurs z dnia 9 lutego 2023 roku.

W przypadku gdy podatnik, z tytułu opustu lub obniżki ceny, wystawi zbiorczą fakturę korygującą do kilku dostaw, nie będzie musiał stosować kursu zastosowanego pierwotnie do każdej z tych dostaw. W tej sytuacji do przeliczenia faktury korygującej będzie uwzględniany średni kurs danej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Proporcja

Pakiet SLIM VAT 3 przewiduje również zmiany w zakresie stosowania proporcji, która ma zastosowanie w przypadku, gdy u podatnika występuje zarówno sprzedaż opodatkowana jak i sprzedaż zwolniona. Zapowiadane zmiany mają zwiększyć kwotę, z obecnych 500 zł do 10 000 zł, pozwalającą na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja przekroczy u niego 98%. Po wejściu w życie zmiany, podatnik u którego proporcja przekroczy 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku będzie mniejsza niż 10 000 zł, będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia całej wartości podatku naliczonego.

Ponadto zostanie wprowadzona możliwość rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną, a proporcją ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych.

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadzi rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów, które są wystawiane za pomocą kasy rejestrującej, chodzi tu o raporty fiskalne jak i dokumenty niefiskalne. Powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie do kas online, w tym kas wirtualnych. Podatnik będzie miał możliwość wyboru, czy chce przechowywać raporty fiskalne i inne dokumenty niefiskalne w postaci papierowej, czy wyłącznie w formie elektronicznej.

Obniżanie sankcji VAT

Proponowane zmiany zakładają modyfikację zasad wymierzania dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT, tzw. sankcję VAT. W przypadku gdy podatnik złoży korektę po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej wysokość sankcji wynosić będzie 10%, a nie 20% tak jak dotychczas, natomiast w przypadku złożenia korekty przed kontrolą sankcje zostaną obniżone z 15% do 5%. Ponadto pakiet SLIM VAT 3 przewiduje wprowadzenie elastycznych przedziałów ustalania wysokości sankcji do 15%, 20% lub 30%, co pozwoli organom na indywidualne podejście do danej sprawy.

Co więcej propozycja zmian przewiduje możliwość całkowitego odstąpienia od wymierzania sankcji VAT wobec podatników, którzy nie działali celowo i działali z należytą starannością, której należało wymagać od nich w danej sytuacji, ich zachowanie nie polegało na świadomym udziale w oszustwie, zaś stwierdzona nieprawidłowość nie powoduje uszczuplenia należności z tytułu podatku.

Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Pakiet SLIM VAT 3 w ramach konsolidacji i ujednolicenia wiążących informacji, wprowadza rozwiązanie polegające na wyznaczeniu jednego podmiotu do wydawania wszystkich wiążących informacji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanie się organem właściwym do wydawania, w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Ujednolicone zostaną również przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania wiążących informacji o charakterze krajowym, tak by zawierały jak najmniej różnic i były najprostsze dla podatnika. Co więcej wprowadzane zmiany przewidują likwidację opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Obecnie projekt ustawy jest w trakcie legislacji, ostateczny jej kształt i termin wejścia w życie poznamy po podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Joanna Głodowska
Specjalista ds. VAT