Blog

Spółka z zagranicznym kapitałem? Współpraca z biurem rachunkowym rozwiąże wiele problemów!

07.06.2019
prowadzenie spółki z zagranicznym kapitałem

Prowadzenie w Polsce spółki z zagranicznym kapitałem to niełatwe zadanie. O ile do kwestii związanych z przedmiotem działalności, podejście właścicieli jest entuzjastyczne – jest pomysł, biznesplan, wizja ekspansji i dużych zysków, o tyle ich zapał mogą nieco przygasić polskie przepisy prawne. Jakie wyzwania czekają na cudzoziemców, którzy planują otworzyć w Polsce działalność gospodarczą?

Czy cudzoziemiec może założyć firmę w Polsce?

Obcokrajowcy zamieszkujący Unię Europejską, państwa członkowskie EFTA lub należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także osoby z państw poza wymienionymi, ale posiadające zezwolenie na pracę w Polsce, mogą zakładać działalność na takich samych zasadach jak Polacy, bez konieczności dodatkowych dokumentów.

Na zasadzie dowolności, można wybrać najprostszą formę prawną – indywidualną działalność na podstawie wpisu do CEIDG lub bardziej zaawansowaną, jako spółkę: cywilną, jawną, partnerską lub komandytową, komandytowo-akcyjną, z o.o., akcyjną.

Jaka forma prawna firmy z kapitałem zagranicznym?

Swobody w wyborze formy prawnej prowadzenia firmy na terenie naszego kraju nie mają cudzoziemcy z państw trzecich (poza Unią Europejską) lub nieposiadający zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce. Przez ustawodawcę został nałożony na nich obowiązek zarejestrowania przedsiębiorstwa wyłącznie jako spółkę kapitałową: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub spółkę osobową: komandytową, komandytowo-akcyjną. Podobnie zasady dotyczą zakładów zagranicznych, które zamierzają otworzyć polską filię: oddział lub przedstawicielstwo.

Wymogi w stosunku do spółek z kapitałem zagranicznym

Spółki (poza cywilną) wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek można złożyć elektronicznie lub na urzędowym formularzu, w formie tradycyjnej. Ponadto, poza spółkami cywilną, jawną i partnerską, został nałożony wymóg szczegółowej ewidencji księgowej w postaci ksiąg handlowych, które należy prowadzić zgodne z zasadami rachunkowości.

Z jednej strony to precyzyjne i dokładne narzędzie pozwalające w dowolnym momencie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, jednak z drugiej – to skomplikowany i bardzo złożony system dokumentacji.

Obowiązki sprawozdawcze spółek

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zagadnień dotyczących spółek z kapitałem zagranicznym, wymagający doświadczenia i zaawansowanej wiedzy rachunkowej i prawnej, dobrym rozwiązaniem wydaje się outsourcing usług księgowych, szczególnie mając na uwadze, że poza koniecznością prowadzenia rzetelnych ewidencji rachunkowych, rozliczeń i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz innych urzędów, sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń wynikających z aktów założycielskich, organy spółki powinny być świadome zmian w bieżących przepisach prawnych.

Podstawą prawną jest ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U. z 2018 poz. 649) oraz Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 poz. 1577)