Blog

Spółki komandytowe nowymi podatnikami CIT od 1 maja 2021

19.05.2021
Spółki komandytowe

Od 2021 roku spółki komandytowe, mające siedzibę lub zarząd w Polsce, stały się podatnikami CIT. Oznacza to, że za maj spółki komandytowe zapłacą zaliczkę na podatek dochodowy. Fiskus dał możliwość przesunięcia obowiązku stosowania nowych zasad od 1 maja 2021, jednocześnie spółka nie miała obowiązku składania zawiadomienia do urzędu skarbowego o przesunięciu statusu podatnika CIT. Jeśli spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 to 20 czerwca może pojawić się obowiązek zapłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.

Uzyskanie statusu podatnika CIT przez spółki komandytowe spowodowało utratę transparentności podatkowej. Przed zmianą przepisów spółki te nie były podatnikami podatku dochodowego, a jedynie ich wspólnicy, którzy w odpowiedniej proporcji rozliczali przychody i koszty spółki komandytowej w swoich rozliczeniach PIT/CIT. Po uzyskaniu przez  spółkę komandytową statusu podatnika CIT rozlicza się ona  na podobnych zasadach jak spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opodatkowanie dochodu spółek komandytowych

Dochody spółek komandytowych podlegają opodatkowaniu stawką 19% albo 9%. Warunkami do zastosowanie preferencyjnej stawki 9% są:

  • posiadanie statusu małego podatnika,
  • możliwość zastosowania tej stawki tylko do dochodów innych niż z zysków kapitałowych,
  • przychody w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln Euro (wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.).

Obniżona stawka 9% zarezerwowana jest dla małych podatników i dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT w 2021 nie jest podmiotem rozpoczynającym działalność gospodarczą i z tego tytułu nie może zastosować obniżonej stawki 9%. Może jednak być małym podatnikiem dla celów CIT i wówczas po spełnieniu wyżej wymienionych warunków uprawniających może stosować preferencyjną stawkę.

Co istotne spółka komandytowa, posiadająca status małego podatnika może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie (do 20 dnia miesiąca następnego po danym kwartale). Spółki komandytowe, które nie są małym podatnikiem wpłacają zaliczki co miesiąc (do 20 dnia miesiąca następnego).

Spółki komandytowe- Zmiany od 2021 roku

Niestety w 2021 roku spółki komandytowe nie będą miały możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony (czyli w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w deklaracji podatkowej za rok poprzedzający dany rok podatkowy lub jeśli nie było wykazanego podatku na podstawie deklaracji poprzedzającej dany rok podatkowy o dwa lata). Wynika to z tego, że spółka komandytowa nie była dotychczas podatnikiem CIT, nie płaciła podatku dochodowego i nie składała zeznania podatkowego.

Spółki komandytowe nie mogą także wybrać estońskiego CIT, gdyż taka forma rozliczenia z fiskusem zarezerwowana jest dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością i po spełnieniu przez nie określonych warunków.

W związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT przez spółki komandytowe należy pamiętać o obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający uzyskanie tego statusu.

Jeśli moment uzyskania statusu podatnika CIT nastąpi:

  • 1 stycznia 2021 – na dzień 31 grudnia 2020 nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
  • 1 maja 2021 – spółka komandytowa może wybrać jedną z dwóch możliwości:

1. Nie przedłużać rogu obrotowego

W tej sytuacji spółka musi zamknąć księgi na 30 kwietnia 2021, ale bez konieczności sporządzania  sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe obejmie okres 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021.

2. Przedłużyć rok obrotowy do 30 kwietnia 2021

Sprawozdanie finansowe obejmie okres 1 stycznia 2020 – 30 kwietnia 2021, a  kolejne 1 maja 2021 – 31 grudnia 2021. Na dzień 30 kwietnia 2021 nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych zarówno dla celów podatkowych jak i bilansowych.

Spółki komandytowe tak jak inne spółki kapitałowe będą zobowiązane do składania zeznań podatkowych (CIT-8)  do urzędu skarbowego.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w warszawskim biurze rachukowym MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.