Blog

Termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości

28.01.2022
Property tax

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Obowiązek opłacania podatku spoczywa również na posiadaczach samoistnych, użytkownikach wieczystych oraz posiadaczach nieruchomości (części nieruchomości) lub obiektów budowlanych należących do Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.

Obowiązek złożenia deklaracji DN-1

Podatnicy, z wyjątkiem osób fizycznych, są zobowiązani złożyć deklarację DN-1 do dnia 31 stycznia za dany rok podatkowy.

Deklarację należy złożyć do organu podatkowego, którego właściwość ustala się na podstawie miejsca położenia nieruchomości. Jeśli kwota podatku przekracza 100 zł, płatność można rozbić na miesięczne raty płatne w terminie do 15. dnia każdego miesiąca. Płatności za styczeń należy dokonać do dnia 31 stycznia.

W przypadku osób fizycznych, wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez organ podatkowy w drodze decyzji. Podatek jest płatny w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i 15 listopada.

Wysokość zobowiązania

Sposób obliczania zobowiązania uzależniony jest od przedmiotu opodatkowania. W przypadku gruntów oraz budynków i ich części- podstawą opodatkowania jest ich powierzchnia lub powierzchnia użytkowa. Podstawą opodatkowania budowli natomiast jest ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, będąca podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych w danym roku. Jeżeli budowla została zamortyzowana całkowicie, podstawą naliczania podatku od nieruchomości jest jej wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zwiera wysokość stawek podatku od nieruchomości jednak zwrócić należy uwagę, że są to stawki maksymalne możliwe do zastosowania. Rada gminy, na której terenie znajduje się dana nieruchomość ustala indywidualnie wysokość obowiązujących stawek. W przypadku gruntów i nieruchomości opłata ustalana jest na podstawie powierzchni, podatek od budowli stanowi nie więcej niż 2% ich wartości.  

Autor: Joanna Kargulewicz, Junior Manager obszaru Księgowości w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.