Blog

Ulga na złe długi – obowiązki dłużnika

01.09.2021
Ulga na złe długi

Przepisy dotyczące tzw. Ulgi na złe długi obowiązują w polskim systemie prawnym od wielu lat. Dla wierzycieli są szansą na odzyskanie niezapłaconego VAT z faktur sprzedaży, dla dłużnika natomiast są obowiązkiem skorygowania podatku VAT z faktur zakupu, z których VAT został odliczony, a niezapłacony.   

Ulga na złe długi – obowiązki dłużnika

Obowiązki dłużnika z tytułu omawianej korekty zawarte zostały w art. 89b ustawy o VAT:

Art. 89b. 1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Oznacza to w praktyce, że jeżeli podatnik otrzymał fakturę zakupu od której odliczył VAT, a w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności nie dokonano zapłaty tą fakturę, to podatnik jest zobowiązany „oddać” VAT do Urzędu Skarbowego.

Przepis ten zawiera również założenie, że jeżeli dłużnik uregulował należność w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału), w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności,  to nie ma potrzeby dokonywania omawianej korekty. W przypadku gdy należność została uregulowana w części, to korekta dotyczy pozostałej części w ujęciu proporcjonalnym.

Ulga za złe długi: PRZYKŁAD 1

10.08.2021 – termin płatności określony na fakturze
08.11.2021 – w tym dniu mija 90 dni od dnia upływu terminu płatności
31.11.2021 – w rozliczeniu za ten okres, podatnik jest zobowiązany skorygować odliczony podatek VAT

Ustawa zawiera również zapis, który zwalnia niektórych dłużników z dokonywania tej korekty. Mowa o dłużnikach, którzy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Kolejny punkt omawianego artykułu mówi, co zrobić, aby skorygowany VAT odzyskać. Otóż, w przypadku, gdy faktura zostanie zapłacona, dłużnikowi przysługuje na mocy art. 89b ust. 4 zwiększenie VAT z tytułu wcześniej dokonanej korekty. Co ważne na odzyskanie VAT naliczonego, dłużnik ma tylko jeden miesiąc – ten w którym dokonał zapłaty. W przypadku gdy nie skorzysta z możliwości odzyskania VAT w miesiącu, w którym zapłacił za fakturę, może to uczynić składając korektę za ten okres.

Ulga za złe długi: PRZYKŁAD 2

10.08.2021 – termin płatności określony na fakturze
08.11.2021 – w tym dniu mija 90 dni od dnia upływu terminu płatności
31.11.2021 – w rozliczeniu za ten okres, podatnik jest zobowiązany skorygować odliczony podatek VAT

15.12.2021 – zapłata za fakturę

31.12.2021 – w rozliczeniu za ten okres, podatnik może dokonać zwiększenia podatku naliczonego i odzyskać VAT

Zarówno korekta „in minus” jak i „korekta in plus” wykazywane są w JPK bez dodatkowego oznaczenia WEW, ponieważ wykazywana jest konkretna faktura. Niemniej to na podatnikach ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji na potrzeby korekty z tyt. art. 89b. Często w trakcie czynności sprawdzających Urząd Skarbowy prosi o przedstawienie tej ewidencji, w celu zweryfikowania poprawności rozliczenia VAT.

Autor: Katarzyna Zbiegień, Manager obszaru VAT w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.