Blog

Usługa kompleksowa a VAT

27.09.2023
Usługa kompleksowa a VAT

Usługa kompleksowa jako pojęcie nie została wprost zdefiniowana w ustawie, zatem spędza sen z powiek zarówno przedsiębiorcom jak i księgowym. Problem stanowi kwestia wystawienia faktury oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Czym jest usługa kompleksowa?

Przepisy dyrektywy VAT przewidują zasadę odrębnego opodatkowania każdej czynności. Opodatkowanie zespołu czynności (dostaw towarów lub usług) łącznie, jako kompleksowych, winno jednak następować wówczas, gdy stanowią świadczenie złożone. Usługi kompleksowe, to świadczenia składające się z kilku, czyli minimum dwóch, odrębnych czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb usługobiorcy. Cechą charakterystyczną usług kompleksowych jest fakt, że jedna z czynności stanowi główny element świadczenia, a pozostałe mają charakter pomocniczy względem usługi głównej. Usługa pomocnicza nie może zatem stanowić celu samego w sobie, lecz jest dopełnieniem usługi zasadniczej, natomiast usługa główna nie może zostać wyświadczona bez wykorzystania usługi pomocniczej.

Jako przykład usług kompleksowych możemy przywołać dostawę towarów wraz z przesyłką. Usługa zasadnicza – nabycie towaru jest głównym celem klienta, ale nie mogłoby się odbyć bez dostawy tego towaru. Częstą sytuacją, w której dokonujemy zakupu usług kompleksowych, jest także organizacja szkolenia czy konferencji (usługa główna), w trakcie której uczestnikom zapewniany jest nocleg i wyżywienie (usługi pomocnicze).

Wyodrębnienie usługi głównej i pomocniczej

Podstawowym problemem poruszanym w zakresie klasyfikacji usług, jako usługi kompleksowe, jest prawidłowe określenie, czy można wyodrębnić usługę główną i usługę pomocniczą?. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. w sprawie BGŻ Leasing sp. z o.o. Trybunał uznał, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa samego leasingu to co do zasady dwie odrębne usługi, które powinno się traktować niezależnie w odniesieniu do celów podatku od wartości dodanej. Sąd każdorazowo powinien zatem oceniać, czy dana sytuacja pozwala na zakwalifikowanie usługi jako kompleksowej i jednocześnie uznanie preferencyjnych stawek VAT.

Usługa kompleksowa a VAT należny

Podstawową zasadą opodatkowania usług kompleksowych podatkiem VAT jest założenie, że wszystkie usługi zawarte na fakturze powinniśmy traktować jako całość, bez wyodrębniania poszczególnych czynności, nawet jeśli są opodatkowane różnymi stawkami VAT. Świadczenia takie należy opodatkować w całości z zastosowaniem jednej stawki odpowiedniej dla usługi głównej. W przypadku usługi gastronomicznej z dowozem należy zastosować stawkę 8%, zarówno dla usługi głównej jak i  dostawy mającej charakter pomocniczy. Podejście takie potwierdzają organy podatkowe oraz sądy w swoich orzeczeniach. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z dnia 27 marca 2018 roku, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.39.2018.2.IT, w której czytamy, że (…) usługa taka, jeśli może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego, głównego.

Jak wygląda kwestia odliczenia VAT?

Dzięki usłudze kompleksowej możliwe jest zastosowanie odliczeń VAT od usług nieobjętych samodzielnie tym przywilejem. Zgodnie z art. 88. ust. 1 pkt 4. ustawy o VAT odliczenie podatku od towarów i usług nie przysługuje w przypadku faktur za hotel i gastronomię. Uprawnienie do skorzystania z ulgi będzie jednak wciąż aktualne, jeżeli nabycie tych usług odbędzie się w ramach wykonywania usługi kompleksowej.

Faktura dokumentująca usługę kompleksową powinna zawierać jedną pozycję, która odzwierciedla pakiet usług tak, by nie było możliwości wyodrębnienia poszczególnych świadczeń i ich oddzielne opodatkowanie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w  interpretacji podatkowej z dnia 27 stycznia 2017 roku o nr 1462-IPPP3.4512.801.2016.2.IG odniósł się do sytuacji i stwierdził, że oddzielne fakturowanie oraz odrębna taryfikacja świadczeń i zakupy od kilku kontrahentów mogą świadczyć o istnieniu zakupu kilku niezależnych świadczeń złożonych na zorganizowaną imprezę integracyjną. Jeżeli więc świadczenie nie ma jednej ceny, a oddzielną wycenę, na którą składa się np.: wynajem sal konferencyjnych, usług konferencyjnych oraz gastronomicznych, to organy podatkowe mogą zakwestionować uznanie usługi za kompleksową dotyczącą organizacji konferencji. Podobne zdanie ma też Minister Finansów w piśmie z dnia 30 marca 2012 r. (znak: PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279), w którym stwierdził, iż transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Ponadto, w pewnych okolicznościach, formalnie odrębne transakcje, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jedną transakcję, jeśli nie są one od siebie niezależne.

Dzięki usłudze kompleksowej możliwe jest zastosowanie odliczeń VAT od usług nieobjętych samodzielnie tym przywilejem. Zgodnie z art. 88. ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT odliczenie podatku od towarów i usług nie przysługuje w przypadku faktur za hotel i gastronomię. Uprawnienie do skorzystania z ulgi będzie jednak wciąż aktualne, jeżeli nabycie usług gastronomicznych lub noclegowych odbędzie się w ramach wykonywania usługi kompleksowej.

Autor: Sara Waszczyńska, Specjalista ds. VAT w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing