Blog

Uznanie grupy VAT za podatnika

06.06.2022
grupa VAT

System Grup VAT został dotychczas wdrożony w 18 państwach Unii Europejskiej, a kolejne dwa kraje (Polska i Francja) czynią kroki, aby taka możliwość została wprowadzona. Zakładano, że grupy VAT będą mogły powstawać w Polsce już od 1 lipca 2022. Ostatecznie Ministerstwo Finansów zaproponowało przesunięcie terminu na 1 stycznia 2023.

Kto stanowi grupę VAT?

Grupę VAT stanowić będzie grupa podmiotów mających siedzibę na terytorium RP lub posiadających w Polsce oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą. Członkowie grupy VAT muszą być ze sobą powiązani:

 • finansowo – gdy jeden z członków grupy vat będzie posiadać bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy;
 • ekonomicznie – członkowie grupy VAT mają taki sam przedmiot głównej działalności lub rodzaje działalności członków uzupełniają się wzajemnie i są od siebie współzależne lub prowadzą działalności gospodarcze, z których w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie należący do tej samej grupy VAT;
 • organizacyjnie – członkowie grupy prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Po wejściu w życie każda grupa VAT będzie reprezentowana przez wyznaczonego przedstawiciela. Warto zaznaczyć także, że każdy podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Co ważne- w trakcie trwania grupa VAT nie będzie mogła być rozszerzona o inne podmioty, ani pomniejszona o którykolwiek z podmiotów wchodzących w jej skład. Koniecznym warunkiem, aby grupa VAT powstała jest zawarcie umowy w formie pisemnej, która powinna zawierać:

 • nazwę grupy z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
 • dane identyfikacyjne członków grupy;
 • wskazanie przedstawiciela grupy;
 • dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) wraz z podaniem wysokości udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę.

Umowa zawierana jest na co najmniej 3 lata z możliwością przedłużenia na 30 dni przed terminem jej wygaśnięcia. Umowę dołącza się do zgłoszenia VAT R, na podstawie którego następuje rejestracja grupy i jednocześnie wykreślenie członków grupy z rejestru podatników VAT. Podczas całego okresu istnienia grupy jej członkowie muszą być powiązani ze sobą wg kryteriów wskazanych powyżej. Organem właściwym w sprawach opodatkowania grupy VAT będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla przedstawiciela tej grupy.

Korzyści z grupy VAT

Grupy VAT, z punktu widzenia przedsiębiorców, są atrakcyjną formą rozliczeń ze względu na ograniczenie ilości obowiązków związanych z funkcjonowaniem podmiotów. Główne korzyści płynące z takiego rozwiązania to:

 • grupa vat będzie traktowana jako jeden podatnik;
 • grupa będzie składać jedną, wspólną deklarację VAT;
 • neutralność obrotów między członkami grupy (członkowie grupy VAT nie będą musieli wystawiać faktur dla czynności realizowanych wewnątrz grupy. Zobowiązani jednak będą do prowadzenia odrębnej ewidencji dokumentującej operacje na rzecz innego członka w ramach grupy);
 • poprawa płynności finansowej w ramach grupy;
 • wspólne rozliczenie VAT w ramach grupy VAT jest korzystne również na gruncie optymalizacji podatkowej, w szczególności jeśli jeden z członków ma nadwyżkę podatku vat naliczonego nad należnym, a drugi podmiot wykazuje nadwyżkę VAT należnego; we wspólnym JPK nadwyżki te są kompensowane.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.