Blog

Wyksięgowanie następuje na podstawie dowodu LT (Gazeta Prawna 8 października 2012)

09.10.2012
Aktualności blogowe MDDP Outsourcing

Likwidacja środka trwałego oznacza wycofanie go z używania.

Przyczyny likwidacji mogą być zróżnicowane: naturalne zużycie, zmiana profilu działalności, zniszczenie, zepsucie, zdarzenia losowe, utrata ekonomicznej przydatności do używania, kradzież, sprzedaż, darowizna, wniesienie do innej jednostki w drodze aportu, stwierdzenie niedoboru w procesie inwentaryzacji.

Z likwidacją środka trwałego wiążą się następujące zdarzenia:

  •  przeznaczenie do likwidacji – podjęcie stosownej decyzji; może wystąpić konieczność dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości (zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 32 ust. 4),
  •  postawienie w stan likwidacji – czego wynikiem jest wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej
    i ujęcie go w ewidencji pozabilansowej,
  • zakończenie likwidacji – oznacza fizyczną likwidację środka trwałego, a tym samym wyksięgowanie go z ewidencji pozabilansowej.

Wszelkie przychody bądź koszty związane ze zbyciem środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32b ustawy o rachunkowości) zalicza się do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

W rachunku zysków i strat w pozycji D.I wariantu porównawczego rachunku zysków i strat lub w pozycji G.I wariantu kalkulacyjnego wykazuje się wynik ze zbycia środków trwałych – „Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – jest to różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi ze zbycia środka trwałego a księgową wartością netto (powiększoną o ewentualne koszty związane ze zbyciem) środka trwałego. W związku z likwidacją środka trwałego należy wyksięgować go z ewidencji bilansowej na podstawie odpowiedniego dowodu, jakim jest „LT – Likwidacja środka trwałego”.

PRZYKŁAD

Sprzedaż maszyny

Jednostka dokonała sprzedaży maszyny produkcyjnej za cenę 8000 zł netto (VAT należny pominięto). Wartość początkowa środka trwałego wyniosła 15 000 zł, natomiast dotychczasowe umorzenie 12 000 zł.

Ewidencja będzie następująca:

  1.   Cena sprzedaży netto 8000 zł: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne
  2.   LT – wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji na skutek jego sprzedaży:
  • strona Ma konta 010 – Środki trwałe – wyksięgowanie wartości początkowej środka trwałego w kwocie 15 000 zł; strona Wn konta 050 – Umorzenie środków trwałych – wyksięgowanie umorzonej części środka trwałego w kwocie 12 000 zł
  • strona Wn konta 766 – Pozostałe koszty operacyjne – wyksięgowanie nieumorzonej części środka trwałego w kwocie 3000 zł

Ustalenie wyniku ze zbycia środka trwałego: Pozostałe przychody operacyjne – 8000 zł; Pozostałe koszty operacyjne – 3000 zł

Wynik (Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych) – 5000 zł

Agnieszka Łukasik
MDDP Outsourcing

Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).