Blog

Wzrost stawek za tzw. kilometrówki od stycznia 2023 r.

23.01.2023
Ograniczenia odpisów amortyzacyjnych od niektórych samochodów

Zgodnie z Art. 77 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Mowa dokładnie o zwrocie kosztów przez pracodawcę, na pokrycie tzw. kilometrówek. Od 17 stycznia 2023 r. nastąpił wzrost stawek za kilometrówki, o których mowa powyżej.

Jak wygląda zwrot kosztów służbowej podróży krajowej?

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w służbowej podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki kilometrowej ustalonej przez pracodawcę, tzw. kilometrówka.

Wysokość stawek kilometrówki- aktualizacja 2023 r.

Wysokość kilometrówki nie może być wyższa niż stawka określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).

Dnia 2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W związku z tym od dnia 17 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki za kilometrówki:

  1. dla samochodu osobowego:
    • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
    • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
  2. dla motocykla – 0,69 zł,
  3. dla motoroweru – 0,42 zł.

Tabela 1. Porównanie obecnie obowiązujących i nowych stawek:

Pojazd Obecna stawka do 17 stycznia Nowa stawka od 17 stycznia
Samochód osobowy (silnik do 900 cm3) 0,5214 zł 0,89 zł
Samochód osobowy (silnik powyżej 900 cm3) 0,8358 zł 1,15 zł
Motocykl 0,2302 zł 0,69 zł
Motorower 0,1382 zł 0,42 zł

Należy zwrócić szczególną uwagę na grono pracowników, którzy złożyli oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych, ale nie zostało ono rozpatrzone przed dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia. Ta grupa pracowników, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych, będzie stosować stawki kilometrówki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Autor: Justyna Przastek, Młodsza księgowa w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.