Blog

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

12.08.2022
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe jest to uporządkowane podsumowanie sytuacji finansowej i wyników działalności przedsiębiorstwa lub innego podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień, który określa się jako dzień bilansowy. Jak wygląda zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok?


Sprawozdanie finansowe. Kogo obejmuje?

Na sprawozdanie finansowe składają się:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowej, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Do jednostek tych zaliczamy:

 • banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziałów i oddziały zakładów reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółki zarejestrowane w KRS powinny sporządzić sprawozdanie finansowe w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.


Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszystkich wspólników, właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


Terminy na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych w 2022 r.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwych rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561), terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone.

W 2022 roku termin sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2021 został wydłużony o 3 miesiące, a więc dla podmiotów, dla których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym jest to termin do 30 czerwca 2022r. Zatwierdzenie sprawozdania zostało wydłużone o 3 miesiące ( do 30 września 2022r dla spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym).

Od 2018 roku sprawozdania sporządzane są wyłącznie w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną również odbywa się ich złożenie w KRS.

Przechowywanie sprawozdań finansowych

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

Korekta sprawozdań finansowych

Jeżeli jednostka zidentyfikuje błędy w sprawozdaniu finansowym po jego sporządzeniu, ale przed jego zatwierdzeniem- dokonuje się wówczas korekty w księgach rachunkowych danego roku obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli błędy uznane są za nieistotne, wówczas należy dokonać korekty w bieżącym roku obrotowym, zgodnie z art. 54 ust 1 Ustawy o rachunkowości.

W sytuacji, gdy błąd zidentyfikowany został po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, korektę ujmuje się w roku obrotowym, w którym została powzięta informacja o błędzie.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku popełnienia w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu dokonuje się poprzez odniesienie na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”.


Podpisanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 52 ust 2 Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje:

 • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i
 • kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wszyscy jego członkowie.

Do podpisania sprawozdania finansowego niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty (art. 45 ust. 1f UoR).

Osoba, której powierzono określone obowiązki w zakresie rachunkowości, to osoba, która potwierdziła na piśmie, np. w umowie o pracę lub odrębnie sporządzonym dokumencie, przyjęcie odpowiedzialności za konkretne czynności związane z rachunkowością jednostki (według art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie finansowe powinna podpisać osoba, która wykonuje obowiązki w zakresie rachunkowości, na podstawie odrębnego powierzenia, na dzień faktycznego sporządzenia sprawozdania. W przypadku gdy jednostka powierzyła księgi rachunkowe przedsiębiorcy prowadzącemu działalność usługową w tym zakresie i to on sporządzał sprawozdanie finansowe, sprawozdanie to powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania tego przedsiębiorcy.

Kierownikiem jednostki, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, jest m.in.:

 • w przypadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej – ta osoba,
 • w spółce jawnej i spółce cywilnej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w spółce partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd,
 • w spółce komandytowej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki,
 • w spółce z o.o. – zarząd.

Złożenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w formacie pliku XML. Sprawozdanie można złożyć poprzez bezpłatną rejestrację w Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) i podpisanie zgłoszenia profilem zaufanym ePUAP lub poprzez złożenie żądania w systemie (S24) i dokonanie opłaty za złożenie sprawozdania finansowego.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe należy złożyć w Repozytorium Dokumentów Finansowych wraz z:

 • odpisem uchwały potwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe,
 • odpisem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdaniem z działalności podmiotu,
 • raportem z badania przez biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało takiemu badaniu.

Wszystkie wymagane dokumenty (poza sprawozdaniem finansowym) mogą zostać załączone w formie skanu z  podpisami uprawnionych osób, a zostaną podpisane elektronicznie przez osobę składającą je do KRS.

Potwierdzenie złożenia sprawozdania finansowego w KRS zostaje wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji konta. Po złożeniu, w rejestrze pojawi się wzmianka o złożonym sprawozdaniu finansowym.

Autor: Katarzyna Opalko, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.