Blog

Zmiany w CIT od 2023 roku

29.09.2022
CIT od 2023

Kolejny etap prac legislacyjnych projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zakończony. Dnia 23 sierpnia 2022 roku, projekt decyzją Rady Ministrów został przekazany do Sejmu, 2 września odbyło się I czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu. Zmiany w zakresie CIT zapowiadane są od 2023 roku.

Jakie najbardziej istotne zmiany wynikają z nowelizacji ustawy? Poniżej przytaczamy niektórych z planowanych modyfikacji na rok 2023.

CIT 2023– najważniejsze zmiany

1. Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Projektowana zmiana zakłada zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym na okres dwóch lat (2022-2023). Celem jest złagodzenie negatywnych skutków, jakie ponoszą podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Skutki te związane są z problemami, z jakimi boryka się gospodarka światowa na skutek regeneracji po okresie pandemii oraz wpływu konfliktu na Ukrainie na rynek europejski.

Przewidywana jest zmiana wskaźnika rentowności, poprzez jego podniesienie do 2% oraz modyfikacja metody jego kalkulacji. Projekt zakłada wprowadzenie alternatywnej podstawy opodatkowania: 1,5% przychodów + koszty pasywne lub podstawa na poziomie 3% przychodów. Proponuje się także rozszerzenie katalogu wyłączeń np.: o małych podatników. Zmiany te mają na celu podniesienie progu, którego przekroczenie będzie skutkować opodatkowaniem.

2. Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika

Regulacja art. 27b ustawy o CIT zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do podania dla publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników. Dotyczy to podmiotów będących: grupami kapitałowymi, innych podatników których wartość przychodu przekracza 50 mln euro, czy też spółek nieruchomościowych. Dane podlegające publikacji, zawarte są w składanych przez te podmioty zeznaniach rocznych. Dotychczasowo następowało to w terminie do dnia 30 września. Powyższe dane są aktualizowane kwartalnie, planowane jest obniżenie częstotliwości dokonywanych takich aktualizacji.

3. Uchylenie przepisów o ,,ukrytej dywidendzie”

Przepisy o ukrytej dywidendzie miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.. Dyspozycja 16 ust. 1 pkt. 15b miała kwalifikować transakcje: mające nierynkowy charakter lub związane z aktywami, które były własnością lub współwłasnością wspólnika, przed utworzeniem podatnika bądź których wysokość jest uzależniona od rentowności – tak jakby, była to ukryta dywidenda czyli de facto dystrybucja zysku. Dlatego transakcje takie nie miały być uznawane za koszty podatkowe. Miało to przeciwdziałać zjawisku tworzenia pozornych wydatków, które w sposób ukryty miały zastępować wypłatę dywidendy, pozwalając przy tym uznać koszt takiej transakcji i zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Powodem uchylenia wymienionych przepisów są wnioski z analizy ich wpływu na praktykę obrotu gospodarczego. Ich wdrożenie skutkowałoby objęciem opodatkowaniem szerokiego spektrum zachowań, nie tylko tych o optymalizacyjnym charakterze.

4. Podniesienie progów dokumentacyjnych dla transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych

Zmiana zakłada podniesienie podstawowego progu istotności skutkującego koniecznością sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji ,,rajowych”. Projekt przewiduje, aby podstawowy próg istotności wynosił 500 tys. zł, a dla transakcji finansowych 2,5 mln zł.

5. Zmiana przepisów dotyczących podatku u źródła

Proponuje się wydłużenie okresu na złożenie oświadczenia pierwotnego i następczego wraz z wydłużeniem okresu ważność pierwotnego oświadczenia do końca roku podatkowego. Obowiązywanie tych rozwiązań planuje się rozciągnąć także na płatności dokonane w roku 2022.

6. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

Nowelizacja ma rozwiać istniejące wątpliwości do co regulacji art. 15c ustawy o CIT. Ma ona wskazywać, że limitem odliczenia kosztów finansowania dłużnego jest albo kwota stanowiąca bezpieczną przystań- czyli 3 mln zł., albo 30 % EBIDA w zależności, która z wartości jest wyższa.

7. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do art. 9 ustawy o CIT zostanie dodany ust. 1c, który będzie zobowiązywał podatników ryczałtu od dochodów spółek do przesłania ( w terminie do złożenia deklaracji za rok podatkowy) do urzędu skarbowego swoich ksiąg rachunkowych.

8. Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi

Obecnie funkcjonuje regulacja art. 18f ust. 19 ustawy o CIT, która nakazuje przy dokonywaniu zwiększenia lub zmniejszenia w ramach ulgi na złe długi, wykazać w deklaracji w osobnym załączniku należności lub zobowiązania, z których zmiana wynika. Planuje się uchylić tę regulację.

9. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek


Kolejna proponowana zmiana w CIT od 2023 roku, zakłada wskazanie do opodatkowania ryczałtem kategorii wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą dokonywanych przez podmiot niepowiązany. Kategorie tą przypisuje się ponoszonym kosztom i odpisom amortyzacyjnym, które wynikają z używania samochodów osobowych lub innych składników majątku i wykorzystywanych zarówno dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych. Obecnie ta kategoria wydatków w przypadku kosztów ponoszonych przez wspólnika lub podmiot powiązany bezpośrednio, lub pośrednio jest klasyfikowana jako ,,ukryte zyski”. Przy czym kategoria ukrytych zysków jest zarezerwowana dla wspólników i podmiotów powiązanych. W sytuacji, gdy wydatków takich dokonuje podmiot niepowiązany, brak jest jednoznacznego zapisu nakazującego takiej kwalifikacji dokonać, gdyby posługiwać się tylko wykładnią językową przepisu. Projektowana zmiana ma to zmienić. Tego rodzaju wydatki dokonane przez podmiot niepowiązany będą kwalifikowane jako wydatki niezwiązane z działalnością. Opodatkowaniu będzie podlegać 50 % kosztów z tych tytułów.

Dodatkowo planuje się jednoznacznie wskazać, że zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej wygasa po upływie równo 4 lat nieprzerwanego opodatkowania ryczałtem. Obecny zapis ustawowy odnosi się do sytuacji krótszego i dłuższego opodatkowania ryczałtem.

10. Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

Zakładana zmiana w CIT od 2023 roku ma na celu uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków. Dotychczasowo inicjowana wnioskiem podatnika procedura postępowania podatkowego wymagała badania całości rozliczenia podatnika. Projektowana zmiana ma umożliwiać zwrot podatku w sytuacji braku wątpliwości organu podatkowego bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie.

Ponadto projektowane zmiany w ramach ustawy o CIT mają dotyczyć także:

  • przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
  • regulacji o zagranicznych jednostkach kontrolowanych,
  • uregulowań dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
  • reguł dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej.

Autor: Patryk Kobierski, Starszy Księgowy w MDDP Outsourcing.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1000-2022/$file/9-020-1000-2022.pdf

Informacja o projekcie: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw5

Etap prac legislacyjnych: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2544