Blog

Zmiany w zasadach składania odwołań od decyzji I instancji wydanych przez Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych

14.04.2023

Od 1 lipca 2023 r. wejdą w życie bardzo istotne zmiany dotyczące zasad składania odwołań od decyzji I instancji wydanych przez Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych. Odwołania od takich decyzji będą składane do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce od 2017 roku przepisami – w przypadku decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w ramach postępowania podatkowego I instancji odwołanie od takiej decyzji składane jest do tego samego organu podatkowego. Oznacza to, że organem prowadzącym postępowanie odwoławcze (postępowanie II instancji) jest również Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego.

Przepisy te – już od początku ich wprowadzenia – budzą bardzo poważne wątpliwości. Często wskazuje się, że naruszają one zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego, a szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy przez organ II instancji są w rzeczywistości iluzoryczne.

Od 1 lipca 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy, które przywracają rzeczywistą dwuinstancyjność postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS).

W ramach postępowań podatkowych prowadzonych w I instancji przez Naczelnika UCS, organem II instancji będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (organ wyższego stopnia).

Oznacza to, że odwołania od decyzji Naczelnika UCS I instancji wydanych po 30 czerwca 2023 r. będzie należało kierować do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (a nie jak do tej pory do tego samego Naczelnika UCS).

To korzystna zmiana dla podatników. Jak pokazują nasze doświadczenia – w sytuacji, gdy odwołania od decyzji I instancji rozpatrują Dyrektorzy Izby Administracji Skarbowej podatnicy mają większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie i uwzględnienie ich odwołania.

O obowiązującej od 1 lipca 2023 r. zmianie powinni pamiętać wszyscy podatnicy, ponieważ złożenie odwołania do nieprawidłowego organu może wiązać się z bezskutecznością takiego pisma.

Podstawa prawna: ustawa z 9 marca 2023 o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 556).