Blog

Badanie e-sprawozdania przez biegłego rewidenta – o czym warto pamiętać?

10.12.2019
Audyt e-sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe to przedstawienie kondycji finansowej oraz finansowych wyników podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy roku obrachunkowego i przedstawione jest w postaci liczbowej. Przed złożeniem takiego sprawozdania, wszystkie podmioty spełniające warunki przedstawione w 64 art. Ustawy o rachunkowości, muszą poddać taki dokument badaniu biegłego rewidenta, w szczególności istotny jest audyt e-sprawozdań finansowych.

Z racji tego, że sprawozdanie jest przeznaczone dla osób spoza danej jednostki, przy jego sporządzaniu należy zadbać o przejrzystość i rzetelność prezentowanych informacji. Od listopada 2018 roku wprowadzono obowiązek składania e-sprawozdań finansowych, które mają jasno określony format i logiczną strukturę.

Audyt e-sprawozdania finansowego – czy coś się zmieniło?

Audyt e-sprawozdania finansowego przez biegłego nie różni się w zasadzie od audytu przeprowadzanego przed wprowadzeniem obowiązkowych e-deklaracji. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje w dalszym ciągu organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki.

Czytaj więcej: obsługa autydów i kontroli skarbowych

Aby biegły rewident mógł prawidłowo dokonać oceny e-sprawozdania, przedsiębiorstwo powinno zapewnić nie tylko nieograniczony dostęp do danych, informacji i dokumentów, ale także przekazać wszystkie informacje, które znajdują się w posiadaniu współpracujących z nim kancelarii prawnych i biur rachunkowych.

Ponieważ e-sprawozdanie musi zostać przedstawione w ustrukturyzowanej postaci, przed oceną zawartości merytorycznej przez biegłego należy przekonwertować pliki XML na wersję do odczytu. Trzeba pamiętać o tym, że biegły powinien zweryfikować również formę składanego sprawozdania – zweryfikować, czy wybrano trafną strukturę logiczną udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Rewident powinien sprawdzić także prawidłowość i kompletność podpisów elektronicznych złożonych pod sprawozdaniem.

Po zakończonym badaniu rewident przygotowuje opinię i raport z audytu e-sprawozdania, dotyczący zgodności e-sprawozdania finansowego z wymaganiami prawa. Dokumenty te powinien opatrzyć podpisem kwalifikowanym. Pliki te przesyła się do Szefa KAS równolegle z e-deklaracją (w postaci załączników).

W razie wątpliwości i pytań związanych z przygotowaniem elektronicznego sprawozdania finansowego, zachęcamy do skorzystania z usług ekspertów biura rachunkowego MDDP Outsourcing.

Zobacz więcej:

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Podpisywanie oraz składanie sprawozdań finansowych w XML do KRS

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. – wybór audytora