Blog

Badanie sprawozdania finansowego - sprawdź progi

07.11.2022
Badanie sprawozdania finansowego - sprawdź progi

Przypominamy o konieczności sprawdzenia progów, których przekroczenie powoduje obowiązek badania sprawozdania finansowegoJeśli chodzi zaś o samo badanie sprawozdania finansowego – jakie progi kwalifikują do tego obowiązku? W niniejszym artykule wyszczególnione zostaną kwoty progów, jak również informacje w zakresie tego, z którego sprawozdania należy zaciągnąć dane celem weryfikacji potencjalnego przekroczenia. 

Badanie sprawozdania finansowego- kto podlega badaniu?

Badaniu za 2022 r. – w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

  • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,
  • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
  • pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, spółek komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2022 r. uwzględnia się dane za 2021 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości
Dane za 2021 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2021 r. (1 euro = 4,5994 zł/euro)
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosłoco najmniej 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro2.500.000 euro × 4,5994 zł/euro
= 11.498.500 zł*
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro5.000.000 euro × 4,5994 zł/euro
= 22.997.000 zł*
*Wyrażone w euro wielkości przeliczono na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, podlegają również roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Autor: Agnieszka Piętak, Manager obszaru Księgowości, biuro rachunkowe w Warszawie MDDP Outsourcing.

Podstawa prawna:

1) art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),

2) art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),

3) art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

Zobacz więcej:

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Podpisywanie oraz składanie sprawozdań finansowych w XML do KRS

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. – wybór audytora