Blog

Dodatkowy urlop na odstrzał sanitarny

20.03.2018
dodatkowy urlop na odstrzał sanitarny

Ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, wprowadzono nowe zwolnienie od pracy w wymiarze 6 dni (płatne jak za urlop wypoczynkowy) dla osób zajmujących się sanitarnym odstrzałem zwierząt.

Zgodnie z ustawą, osobie uprawnionej do wykonywania polowania, wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgodnić z nim termin tej nieobecności.

Dodatkowym dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy ma być pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu.

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia takiego czasu wolnego?

Nie. Przepisy wskazują, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy w uzgodnionym terminie.

Łączny wymiar zwolnień nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym. Z przepisów nie wynika, aby było możliwe przeniesienie niewykorzystanych w danym roku okresów na kolejne lata kalendarzowe.

Za czas zwolnienia od pracy związanego z odstrzałem sanitarnym zwierząt pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia przysługującego za urlop wypoczynkowy.

Powyższe przepisy weszły w życie dnia 17 stycznia 2018 r.

barbara-kochanska-mierzejewska

Barbara Kochańska-Mierzejewska
Manager w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie