Blog

Kary za niepodpisanie sprawozdania finansowego

31.08.2020
Kary za niepodpisanie sprawozdania finansowego

Do podpisania sprawozdania finansowego zobowiązana jest zarówno osoba prowadząca księgi rachunkowe, jak i wszyscy członkowie zarządu firmy. Terminowe złożenie podpisów przez wszystkie zobligowane do tego osoby jest niezwykle istotne, ponieważ za niepodpisanie sprawozdania finansowego w terminie mogą grozić poważne konsekwencje – zarówno kary grzywny, jak i kary pozbawienia wolności.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport przedsiębiorstwa sporządzany na koniec każdego roku obrotowego jednostki gospodarczej. Celem sprawozdań finansowych jest zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz przestawienie sytuacji finansowej firmy. Sporządzanie sprawozdań finansowych jest narzuconym przez Ustawę o rachunkowości, obowiązkiem przedsiębiorstw stosujących pełną księgowość. Składa się z kilku elementów, które powinny być rzetelnie i dokładnie wypełnione. Są to:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacje dodatkowe, zwierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a także dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Do kiedy podpisać sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości sporządzenie i podpisanie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 3 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zwykle rok obrotowy jednostek działających w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wówczas podpisanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 31 marca.

Termin sprawozdań finansowych w 2020 roku

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w 2020 roku, termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za rok 2019, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, został przedłużony o 3 miesiące do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe muszą być sporządzone i podpisane w formie elektronicznej. Obecnie sprawozdania można podpisać na trzy sposoby: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą profilu zaufanego oraz podpisem osobistym przy użyciu nowego e-dowodu osobistego.

Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego zostały określone w art. 52 ust. 2, wskazując na osobę, która prowadzi księgi rachunkowe jednostki, w praktyce zwykle będzie to główny księgowy. Kolejnymi osobami, których podpis jest ustawowo wymagany, jest organ kierujący jednostką. Ustawa dokładnie określa, że wszyscy członkowie tego organu powinni podpisać sprawozdanie. Przez organ kierujący zwykle rozumie się członków zarządu. W przypadku odmowy złożenia podpisu na sprawozdaniu przez jakąkolwiek z wymaganych do tego osób ustawodawca nakazuje dołączenia pisemnego uzasadnienia do sprawozdania finansowego.

Kary za niepodpisanie sprawozdania w terminie

Konsekwencje za niepodpisanie sprawozdania finansowego nie są wprost określone w ustawie, jednakże Ministerstwo Finansów wskazuje art. 77 pkt 2, w którym zawarto informacje, że kto nie sporządzi sprawozdania zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, podlega karze grzywny w wysokości od 100 zł do 1 080 000 zł lub/oraz karze pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 2 lat. Interpretując ten artykuł, można przyjąć, że niesporządzenie sprawozdania zgodnie z przepisami ustawy, odnosi się również do sporządzenia i podpisania sprawozdania w terminie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z terminami określonymi w ustawie nie musi być ostateczne. Zostało to określone w art. 53 ust. 1, zgodnie z którego treścią sprawozdanie można zatwierdzić do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przy większości sprawozdań data ta wypadnie 30 czerwca (Uwaga! Termin zatwierdzenia sprawozdania w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 został przedłużony o 3 miesiące dla sprawozdań rocznych za 2019 rok pokrywających się z rokiem kalendarzowym i wynosi 30 września 2020 roku). Oznacza to, że sprawozdanie może zostać skorygowane do czasu jego zatwierdzenia.

Konsekwencje zafałszowanej daty podpisu

Niektóre płatne wersje podpisu kwalifikowanego dają możliwość zmiany daty. Zmiana taka może zostać uznana za fałszerstwo. Zgodnie z art. 270 par. 1 kodeksu karnego ten, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Podpisanie sprawozdania z datą późniejszą łączy się z dużo mniejszą odpowiedzialnością karną, ponadto jak już wspomniano, sprawozdanie sporządzone zgodnie z terminem ustawowym nie musi być ostateczne i może do dnia zatwierdzenia (do 6 miesięcy od dnia bilansowego) zostać zmienione.

Jak widać opóźnienie w złożeniu podpisu przez choć jedną z obligowanych do tego osób, może nieść za sobą poważne konsekwencje prawne. Warto zadbać o rzetelność oraz terminowe podpisanie raportu zarówno przez księgowego, jak i wszystkie osoby z Zarządu jednostki gospodarczej.


ZOBACZ TAKŻE:


Krystian Stachnik
Ekspert ds. sprawozdań finansowych w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie