Księgowa lista przebojów 2024

Zmiany w MSR/MSSF w 2024 r.

MSR i MSSF w 2024 r . Poznaj zmiany dotyczące Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, obowiązujące w 2024 roku.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) stanowią zbiór zasad i wytycznych dotyczących sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych przez jednostki gospodarcze. Podstawowym celem MSR/MSSF jest zapewnienie porównywalności podmiotów gospodarczych pochodzących z różnych krajów i branż w zakresie ich sytuacji. Standardy mówią przede wszystkim, czym jest dany składnik, kiedy dana pozycja, transakcja lub zdarzenie kwalifikuje się do ujęcia w bilansie, a kiedy w wyniku finansowym oraz jak je należy wycenić w momencie początkowego ujęcia i na dzień bilansowy.

Za opracowanie oraz aktualizację standardów MSR/MSSF odpowiada Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), która regularnie wprowadza zmiany i ulepszenia do istniejących standardów, aby dostosować je do zmieniających się warunków gospodarczych, regulacyjnych i technologicznych.

Najważniejszą zmianą dotycząca Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości w 2023 roku  jest nowy standard MSSF 17 oraz nowe rozporządzenie unijne komisji (UE) 2023/1803 z 13 września 2023 r.,  które weszło w życie 16.10.2023 r. Zawiera ono szereg innych wprowadzonych zmian w standardach rachunkowości MSSF oraz uściśla wytyczne standardów, a także określa warunki zwolnień, czy też praktycznych uproszczeń, które mogą być pomocne dla sporządzających sprawozdania finansowe.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez MSSF 17 oraz unijne rozporządzenie komisji

  1. Nowy standard rachunkowości MSSF 17 został wydany w celu zapewnienia większej przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych i ma istotny wpływ na wszystkie jednostki prowadzące działalność ubezpieczeniową, w tym także banki. Należy mieć na uwadze, że nowy standard nie dotyczy wyłącznie firm ubezpieczeniowych — spółki prowadzące działalność niefinansową również powinny poddać analizie umowy, czy nie zawierają elementu definicji umowy ubezpieczeniowej. Standard MSSF 17 zmienia zasady wyceny oraz naliczania zysków i strat w każdym okresie rozliczeniowym, oraz wprowadza duże zmiany w raportowaniu kontraktów ubezpieczeniowych.
  2. Znaczną część podmiotów gospodarczych dotknie zmiana wprowadzona w MSR nr 1, które zamieniają wymóg ujawniania “znaczących” informacji dotyczących zasad rachunkowości na te, które są „istotne”. Należy zwrócić tutaj uwagę na odmienne wymogi w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości, a także uzupełniająca wytyczne w zakresie klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowe, co ma znaczenie dla wszystkich jednostek, które posiadają zobowiązania kredytowe i powiązane z nimi warunki umowne (kowenanty).
  3. Do istotnych zmian, które miały miejsce w 2023 r. można zaliczyć jeszcze zmianę dotyczącą MSR 12 „Podatek dochodowy”, gdzie wprowadzony został wymóg ujmowania podatku odroczonego od określonych transakcji i wprowadzono także zwolnienie z ustalania podatku w związku ze zmianami w przepisach podatkowych dotyczących globalnego podatku minimalnego.

Autor: Sylwia Kulczycka – Manager księgowości, biuro outsourcingu księgowego w Warszawie.

W czym możemy pomóc?

Eksperci MDDP Outsourcing mogą pomóc we wdrożeniu wytycznych standardów MSR/MSSF:

  • Bieżące doradztwo w zakresie MSR.
  • Analiza kryteriów do stosowania MSR.
  • Dostosowanie sprawozdań finansowych przepisów MSR/MSSF oraz następujących zmian.
  • Rekomendacje do dokonania zmian w planie kont oraz zastosowania odpowiednich narzędzi.
  • Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnie z MSR/MSSF.
  • Konsultacje, szkolenia i bieżące doradztwo w zakresie standardów.

Poproś o bezpłatną wycenę: https://www.mddp-outsourcing.pl/kontakt/