Blog

Nieruchomości zaliczane do inwestycji są szczególną kategorią

31.10.2013

Nieruchomości zaliczane do inwestycji są szczególną kategorią

Jeżeli jednostka utrzymuje budynek w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych na skutek wzrostu jego wartości to może go wyceniać w wartości rynkowej lub określonej w inny sposób wartości godziwej.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia nieruchomości zaliczanych do inwestycji. W rozumieniu MSR 40 „Inwestycje w nieruchomości” nieruchomością inwestycyjną jest taka, której właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje ją jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost jej wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest:

  • wykorzystywana przy produkcji, dostawach dóbr, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych lub
  • przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.

Odnosząc się ustawowej definicji inwestycji, poprzez nieruchomość o charakterze inwestycyjnym należy rozumieć nieruchomości, które jednostka utrzymuje w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych wskutek wzrostu wartości nieruchomości.

Wycena na moment ujęcia nieruchomości w księ-gach rachunkowych powinna nastąpić według:

  • ceny nabycia (w szczególności obejmującej: cenę zakupu oraz koszty poniesione w celu przeprowadzenia transakcji: koszty obsługi prawnej, koszty notarialne, koszty podatków m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych) lub
  • kosztu wytworzenia (koszt ustalony na dzień zakończenia budowy wraz z kosztami przystosowania do użytkowania).

Ewidencja tego zdarzenia może przebiegać następująco:

1) ujęcie inwestycji w nieruchomości w księgach rachunkowych w cenie nabycia

Wycena bilansowa nieruchomości zaliczonych do inwestycji może następować:

  • wg zasad przyjętych dla środków trwałych,
  • wg wartości rynkowej lub określonej w inny sposób wartości godziwej.

Wycena wg zasad przyjętych dla środków trwałych dokonywana jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki wyceny wpływają na wynik finansowy okresu, przy czym zarówno amortyzacja, jak i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości kwalifikowane są jako pozostałe koszty operacyjne.

Przykładowa ewidencja odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w nieruchomości:

2)    dokonanie odpisu amortyzacyjnego inwestycji w nieruchomości
Skutki wyceny według ceny rynkowej lub wartości godziwej wpływają na wynik finansowy okresu i zaliczane są do pozostałej działalności operacyjnej.

Przykładowa ewidencja tych operacji może przebiegać następująco:

3)    wzrost wartości do wartości godziwej

4)    spadek wartości do wartości godziwej

W przypadku stosowania modelu wyceny w wartości godziwej może także wystąpić obowiązek rozpoznania aktywów lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jednostka określa metodę wyceny w polityce rachunkowości, stosuje ją w sposób ciągły oraz w odniesieniu do wszystkich posiadanych nieruchomości inwestycyjnych.

W układzie bilansu określonym w ustawie o rachunkowości nieruchomości inwestycyjne prezentuje się w pozycji:
Aktywa trwałe, I V. Inwestycje długoterminowe, pkt 1 Nieruchomości.

Dowiedz się więcej o ofercie kadrowo-płacowej dla firm w branży nieruchomości.

Marcin Jeremicz
Ekspert w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie