Blog

Nowe definicje budowli i budynku od 1 stycznia 2025r.

03.07.2024

Od dnia 1 stycznia 2025 r. zmianie ulegnie definicja budowli i budynków, jak również zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmiany te wynikają z opublikowanego 11 czerwca 2024 r. Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Zmiany te są konsekwencją dwóch ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego – z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) i z 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19). 

Nowa definicja budowli i budynku 

Projektowana nowelizacja ma m.in. na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących aktualnych przepisów oraz doprecyzowanie obowiązujących regulacji w celu prawidłowego ich stosowania. Obowiązujące od 2003 r. w podatku od nieruchomości definicje „budowli” i „budynku”, które odwołują się do przepisów prawa budowlanego, z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne oraz wynikające z nich spory podatkowe, okazały się nieprecyzyjne.  

Proponuje się wprowadzenie do autonomicznej definicji pojęcia „budowla” bez odwoływania się do przepisów poza podatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej (załącznik do ustawy). Konieczne jest również wprowadzenie do autonomicznej definicji pojęcia „budynku” bez odwoływania się do przepisów poza podatkowych, dla zachowania spójności projektowanych regulacji. Proponowane rozwiązania wyeliminują ponadto obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony). 

Druga zmiana dotyczy definicji budynku, a dokładniej opodatkowania miejsc w halach garażowych. Zgodnie z projektem ustawy, w celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych, określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych (0,51 zł od 1 midx2 powierzchni użytkowej). 

Dodatkowa zmiana wynikająca z projektu ustawy to wprowadzenie obowiązku złożenia w 2025 r. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) przez współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. 

W związku z wejściem w życie regulacji skutkującej opodatkowaniem od dnia 1 stycznia 2025 r. wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych obniżoną stawką podatku od nieruchomości konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, gdyż aktualnie powierzchnia ta jest wykazywana w Informacji IN-1 w powierzchni użytkowej budynków pozostałych. 

Zmiany w podatku od nieruchomości  

Proponuje się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle.  

Kolejnym celem projektowanej zmiany jest ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości, tak aby instytuty były objęte zwolnieniem wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub ich części zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1−3 ustawy o instytutach badawczych. Proponowane rozwiązanie wyeliminuje możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku przez instytuty badawcze w przypadkach niewykorzystywania nieruchomości lub ich części na realizację ich zadań podstawowych. 

 

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing 

 

Źródła: 

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-rolnym-ustawy-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych-ustawy-o-podatku-lesnym-oraz-ustawy-o-oplacie-skarbowej 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12337-definicja-legalna-budowli-na-potrzeby-podatku-od-nieruchomosci 

https://trybunal.gov.pl/s/sk-2319 

https://edgp.gazetaprawna.pl/aktualnosci/24,Podatki-i-Ksiegowosc/123367,Beda-nowe-definicje-budowli-i-budynku.-Znane-sa-szczegoly-zmian.html