Blog

Miejsca parkingowe w świetle ustawy o VAT

28.06.2024

Miejsce parkingowe a VAT należny

Miejsca parkingowe i garaże są często przedmiotem obrotu gospodarczego (sprzedaży oraz najmu) wraz z lokalem mieszkalnym, co bardzo często powoduje komplikacje w zakresie ustalenia prawidłowych zasad opodatkowania VAT takiej operacji. Mianowicie pojawia się pytanie, czy miejsce parkingowe i garaż może korzystać z takiej samej stawki VAT jak lokal mieszkalny? 

1. Zbycie lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym/ garażem.  

Zgodnie z aktualnym podejściem organów podatkowych i sądów administracyjnych w takim przypadku konieczna jest weryfikacja, czy lokal wraz z garażem/miejscem parkingowym stanowi jednolity przedmiot obrotu np. gdy z własnością lokalu mieszkalnego związane jest prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca parkingowego, które jest objęte księgą wieczystą dla tzw. nieruchomości wspólnej. 

W powyższym przypadku sprzedaż lokalu mieszkalnego z miejscem parkingowym stanowi jedno świadczenie złożone  i wszystkie jego elementy składowe podlegają tym samym zasadom opodatkowania VAT. Dlatego też, w przypadku lokali mieszkalnych opodatkowanych preferencyjną stawką VAT 8%, miejsce parkingowe bądź garaż sprzedawane razem z takim lokalem będzie opodatkowane w analogiczny sposób.  

2. Najem lokalu wraz z miejscem parkingowym. 

W powyższym przypadku, w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych, takie świadczenie usług należy traktować jako odrębne. Co oznacza, że najem miejsca parkingowego nie może korzystać ze zwolnienia VAT, które jest przewidziane dla najmu lokali mieszkalnych i konieczne jest opodatkowanie takiej usługi stawką 23%.  

Miejsce parkingowe a VAT naliczony

Wielu przedsiębiorców wynajmuje powierzchnię biurową, a część z nich korzysta dodatkowo z możliwości najmu miejsc parkingowych, które znajdują się w okolicy budynku, w którym znajduje się biuro. Najem miejsc parkingowych udokumentowane jest fakturą VAT. W tym miejscu powstaje pytanie: Czy przedsiębiorcy przysługuje pełne odliczenie VAT, czy częściowe w przypadku gdy posiada on na stanie środków trwałych samochód osobowy wykorzystywany w sposób mieszany? 

Jak wskazuje art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli udokumentowany wydatek fakturą VAT ma związek z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą to przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT i w zależności od okoliczności podatnikowi przysługuje 50% bądź 100% odliczenia VAT.  

50% odliczenie VAT

Wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu użytkowego w sposób mieszany, czyli do użytku służbowego i prywatnego, podlegają odliczeniu podatku VAT w wysokości 50% z faktury zakupu.  

Art. 86a ust. 2 ustawy o VAT zawiera wydatki, które podlegają ograniczeniu, a znajdują się w nim głownie koszty związane z:  

  • nabyciem, importem lub wytworzeniem pojazdów oraz nabyciem lub importem ich części składowych 
  • używaniem pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż te wymienione poniżej 
  • nabyciem lub importem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. 

Nie ulega wątpliwościom, że najem miejsca parkingowego ma związek z użytkowaniem samochodu. Kolejną ważną kwestią jest fakt, czy dane miejsce parkingowe można przypisać do konkretnego samochodu.  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej nr sygn. 0114-KDIP4.4012.124.2017.1.AKO z dnia 13 czerwca 2017 roku napisał między innymi, że:  

„dla kwestii odliczania podatku naliczonego od tych wydatków decydujące znaczenie ma fakt czy miejsce garażowe jest przypisane dla konkretnego samochodu. W takiej sytuacji do wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem tego miejsca mają zastosowanie te same zasady w zakresie odliczenia podatku naliczonego, które obowiązują dla danego samochodu. Przykładowo – ograniczone do 50% odliczenie podatku naliczonego od ww. wydatków ma zastosowanie pod warunkiem, że ww. wydatki będą dotyczyły użytkowania samochodu z ograniczonym 50% prawem do odliczenia podatku naliczonego”. 

Co oznacza, że jeżeli samochód wykorzystywany jest do celów mieszanych, to w takim przypadku podatnik może odliczyć 50% VAT z faktury za najem miejsca parkingowego, ale tylko jeśli konkretne miejsce parkingowe przypisane jest do konkretnego pojazdu.  

100% odliczenie VAT

Pełne odliczenie VAT w 100% z faktury za najem miejsca parkingowego możliwe jest: 

  • w przypadku gdy pojazd wykorzystywany jest tylko w działalności,  
  • jeśli podatnik nie może w konkretny sposób przypisać miejsca parkingowego do konkretnego samochodu.  

Jeżeli podatnik chce odliczyć 100% VAT, musi on udowodnić, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności w działalności opodatkowanej. Dokumentem potwierdzającym może być ewidencja przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka prowadzona do celów VAT. W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie takiego pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pierwszy raz poniósł wydatek związany z pojazdem lub pojazdami, jednak nie później niż dzień przesłania pliku JPK_V7 za ten miesiąc (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT). 

Przedsiębiorca może odliczyć również 100% VAT z faktury w przypadku miejsc parkingowych udostępnionych dla klientów firmy, bądź pracowników. Możliwość odliczenia 100% VAT za miejsca parkingowe została potwierdzona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr sygn. 0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w której napisał, że: 

„Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej czynsz najmu za miejsce parkingowe, gdyż jak wskazał Wnioskodawca miejsce to nie jest przypisane do konkretnego samochodu, a mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki, jak i również klienci Spółki. W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT, bowiem w tym przypadku najem miejsca parkingowego nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności.” 

Jeśli, konkretny samochód nie zostanie przypisany do danego miejsca parkingowego, uważa się to miejsce za ogólnodostępne. Przedsiębiorcy w takim przypadku przysługuje 100% odliczenia VAT z faktury za najem miejsca parkingowego bez potrzeby prowadzenia kilometrówki przez podatnika. 

 

Autor: Patrycja Szczepańska, Specjalista ds. VAT w katowickim biurze MDDP Outsourcing