Blog

Nowe limity podatkowe w 2024 r.

09.11.2023
limity podatkowe 2024

Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały nowe limity podatkowe, a niższy kurs EUR w porównaniu do zeszłego roku oznacza, że limity podatkowe w przeliczeniu na PLN ulegną obniżeniu i mniej podatników będzie mogło skorzystać z preferencyjnych rozwiązań.

Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz Ustawa o rachunkowości określają limity podatkowe, które warunkują możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń i preferencji lub nakładają określone obowiązki. Limity te są wyrażone w euro i należy je przeliczyć na PLN według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego.

Poniżej prezentujemy najważniejsze regulacje, które odwołują się do tego kursu przeliczeniowego:

  • amortyzacja de minimis,
  • status małego podatnika,
  • prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ustalając limity podatkowe w 2024 r., należy uwzględnić średni kurs NBP z 2 października 2023 r. Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2023, kurs ten wyniósł 4,6091 PLN. Dla porównania średni kurs NBP z  3 października 2022 r. wyniósł 4,8272 PLN (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2022).

Poniżej zestawienie tabelaryczne limitów podatkowych obowiązujących w 2023 r. i 2024 r.

    ustawowy limit w EUR limit w 2023 w PLN limit w 2024 w PLN
amortyzacja jednorazowa   50 000,00 241 000,00 230 000,00
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (rozliczenie miesięczne)   2 000 000,00 9 654 000,00 9 218 200,00
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (rozliczenie kwartalne)   200 000,00 965 440,00 921 820,00
mały podatnik VAT limit do 30.06.2023 1 200 000,00 5 793 000,00  
  limit od 01.07.2023 2 000 000,00 9 654 000,00 9 218 000,00
mały podatnik PIT   2 000 000,00 9 654 000,00 9 218 000,00
mały podatnik CIT   2 000 000,00 9 654 000,00 9 218 000,00
księgi rachunkowe   2 000 000,00 9 654 400,00 9 218 200,00

Limit amortyzacji de minimis w 2024 r.

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis.

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w koszty do limitu 50 tys. euro wg średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 000 PLN, ale trzeba uważać na ograniczania, nałożone przez ustawodawcę. Limit dotyczy bowiem tylko środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych (składniki majątku, których wartość nie przekracza 10 000,00 PLN, nie są wliczane do limitu).

W 2024 roku łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie będzie mogła przekroczyć kwoty 230 000 PLN.

Status małego podatnika, CIT, PIT i  VAT w 2024 r.

Status małego podatnika stwarza wiele korzyści i ułatwień dla podmiotów, które go posiadają.

W przypadku podatków dochodowych CIT i PIT daje on możliwość m.in. opłacania kwartalnych zaliczek na podatek, prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis (patrz wyżej), czy – pod dodatkowymi warunkami – prawo do zastosowania obniżonej stawki CIT.

Z kolei w przypadku VAT, status małego podatnika daje prawo do kwartalnego rozliczania VAT oraz prawo do stosowania metody kasowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mały podatnik to podmiot, u którego przychody ze  sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro, w przeliczeniu po kursie na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego dany rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 000 PLN.

W 2024 r. status małego podatnika będą mieli przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży brutto w 2023 r. będzie niższa niż 9 218 000,00 PLN.

Preferencyjna stawka 9% dla małego podatnika CIT

Podatnicy CIT posiadający status małego podatnika mogą zastosować preferencyjną stawkę CIT w wysokości 9%, pod warunkiem że ich przychody osiągnięte w danym roku podatkowym nie przekraczają, wyrażonej w złotych, kwoty o równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy danego roku podatkowego, co oznacza, że w 2024 r. stawkę preferencyjną w wysokości 9% będą mogli zastosować:

  • podatnicy, którzy w 2023 roku osiągną przychody brutto ze sprzedaży nie wyższe niż 9 218 000 PLN zł,
  • podatnicy, którzy w 2024 roku osiągną przychody netto nie wyższe niż iloczyn 2 000 000 EUR i średniego kursu euro NBP z dnia 2 stycznia 2024 r. (przy założeniu roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym).

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W 2024 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosować mogą ci podatnicy, których przychody w 2023 roku nie przekroczą kwoty 2 000 000 euro, w przeliczeniu po kursie z dnia 2 października 2023, czyli 9 218 200 PLN.

Kwartalne rozliczanie na ryczałcie w 2024 roku będzie z kolei przysługiwało tym podatnikom, którzy w 2023 roku osiągną przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczające  200 000 euro, tj. kwoty przychodów w wysokości do 921 820 PLN.

Limity podatkowe w 2024 r. dla pełnej księgowości

Podatkową księgę przychodów i rozchodów może prowadzić podatnik, który spełnia trzy warunki:

  • rozlicza podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
  • prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, przedsiębiorstwa w spadku,
  • jego przychody netto (bez VAT) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły w poprzednim roku 2 000 000 euro (przeliczając po kursie na pierwszy dzień roboczy października).

Biorąc powyższe pod uwagę przedsiębiorcy, których przychody za 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 PLN, mają w 2024 r. prawo do rozliczania się za pomocą uproszczonej księgowości. Przekroczenie powyższego limitu oznacza konieczność przejścia na pełną księgowość.

Autor: Anna Piotrowska, Junior Manager w warszawskim biurze rachunkowym w MDDP Outsourcing

Źródła: https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/