Blog

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki za 2023r.

29.05.2024

Sprawozdanie z działalności zarządu jest integralną częścią sprawozdania finansowego, jednak stanowi odrębny dokument. Sprawozdanie to opisuje i ocenia aktualną sytuację majątkową i finansową jednostki oraz przedstawia wyniki z działalności  w okresie sprawozdawczym. Jest narzędziem stosowanym w komunikacji pomiędzy zarządem a interesariuszami. Zawiera informacje o czynnikach ryzyka i analizę zagrożeń. Jakie elementy i informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu z działalności zarządu i na kiedy należy je przygotować? Z odpowiedziami na te pytania można zapoznać się w dalszej części artykułu.

Zgodnie z art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności powinno zawierać przynajmniej poniższe informacje o: 

1. zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 

2. przewidywanym rozwoju jednostki; 

3. ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 

4. aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 

5. udziałach własnych, w tym o: 

 1. przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
 2. liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej — ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
 3. w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego — równowartości tych udziałów,
 4. liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej — wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6. posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 

7. instrumentach finansowych w zakresie: 

 1. ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
 2. przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest    rachunkowość zabezpieczeń.

Jeśli istnieje powiązanie między wartościami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w sprawozdaniu z działalności jednostki to sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać odniesienia oraz wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również — o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki — co najmniej: 

1. kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki; 

2. kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego. 

Przy sporządzeniu sprawozdania z działalności pomocny może być KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”. 

Termin sporządzenia sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalności zarządu jest integralną częścią sprawozdania finansowego, jednak stanowi odrębny dokument. Jako element sprawozdania finansowego termin jego sporządzenia  wskazuje art. 52 ust.1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym jednostka ma 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego, dla których jednostek rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie z działalności zarządu należy sporządzić i podpisać do 31 marca. Z kolei zatwierdzenie powinno nastąpić w okresie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Sprawozdanie z działalności należy złożyć do KRS w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu. 

Jednostki zobligowane do sporządzenia sprawozdania z działalności

 Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy o rachunkowości zobligowane do sporządzenia sprawozdania z działalności są: 

 • spółki kapitałowe 
 • spółki komandytowo-akcyjnych 
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,  
 • spółdzielnie 
 • specjalistyczne fundusze inwestycji otwartych, fundusze inwestycji zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, 
 • przedsiębiorstwa państwowe,   
 • spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej 

Wyjątkiem są jednostki o statusie jednostki mikro i małej. Jednostki te mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności jeśli przedstawią w informacji dodatkowej dane dotyczące nabycia udziałów własnych. Natomiast jeśli jednostka mikro nie sporządza informacji dodatkowej, informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych powinna zaprezentować w informacji uzupełniającej do bilansu. 

Sprawozdanie z działalności sporządza i podpisuje wyłącznie kierownik jednostki. Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, została przez ustawodawcę wyłączona z tego obowiązku (wyjątek dotyczy sytuacji, gdy ww. osoba jest jednocześnie członkiem zarządu). 

 

Autor: Sylwia Zatorska – księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

 

Źródło: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.