Blog

Planowane zmiany w ordynacji podatkowej – nowelizacja przepisów w 2023 r.

15.07.2023
ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa uznawana za konstytucję podatkową to ustawa z 1997 roku, która reguluje polskie prawo podatkowe. Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy — zmiany są ujęte w projekcie zmian ordynacji podatkowej z dnia 13 czerwca 2023 roku. Rozpoczęte już zostały konsultacje podatkowe, które potrwają do 31 sierpnia 2023 roku. Planowane zmiany w ordynacji podatkowej to zupełnie nowy projekt, który zawiera aż 52 zmiany w przepisach prawa podatkowego!

Częste zmiany w otoczeniu podatkowym, to żadna nowość w polskiej rzeczywistości.

Ordynacja podatkowa jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych prawa podatkowego, który określa odpowiedzialność podatników, wskazuje właściwości organów podatkowych, ale też wyznacza podstawy postępowań podatkowych.

Ordynacja podatkowa normuje:

 • zobowiązania podatkowe,
 • informacje podatkowe,
 • postępowanie podatkowe,
 • kontrolę podatkową i czynności sprawdzające,
 • tajemnicę skarbową.

Zmiany mają objąć:

 • uproszczenie procedur podatkowych,
 • zwiększenie efektywności organów podatkowych,
 • poprawienie relacji między podatnikami i organami podatkowymi
 • wprowadzenie większej przejrzystości przepisów.

 

52 zmiany w ordynacji podatkowej, które mają uprościć procedury.

Co obejmuje projekt zmian?

 • Podatnik będzie mógł wnioskować o załatwiane niektórych spraw podatkowych w postępowaniu uproszczonym, co oznacza, że będzie on mógł uzyskać decyzję już w ciągu 14 dni.
 • Powstanie możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej.
 • Zmieni się kwota zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny -z kwoty 1000 ł do kwoty 5000 zł. Zmiana ułatwi pomoc dla osób chcących pomóc podatnikowi w spłacie zobowiązań.
 • Zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji.
 • Uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. To usprawnienie w procedurze spowoduje, że podatnik nie otrzyma uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji. Doręczona mu zostanie jednak informacja o dokonanych zmianach oraz pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu.
 • Zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających. Taka zmiana ma wprowadzić lepsze i bardziej efektywne działania związane z czynnościami sprawdzającymi.
 • Uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m.in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków.
 • Wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na przykład wszczęcie kontroli celno-skarbowej będzie wstrzymywało bieg przedawnienia. W praktyce może to oznaczać koniec pięcioletniego okresu przedawnienia, więcej kontroli wszczynanych tuż przed upływem standardowego terminu przedawnienia.
 • Doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG.
 • Wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.
 • Możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek.
 • Wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych.
 • Zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy.
 • Doprecyzowanie sytuacji, kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości.
 • Wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych.
 • Wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej.
 • Wprowadzenie nowej instytucji — wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Bożena Wodarska – Manager w MDDP Outsourcing

Źródło: www.gov.pl/web/finanse/projekt-zmian-w-ordynacji-podatkowej-w-prekonsultacjach