Blog

Podatek u źródła (WHT)

17.05.2023
CIT

Czym jest podatek u źródła

Podatek u źródła (WHT – withholding tax) to zryczałtowany podatek dochodowy (od osób fizycznych i prawnych), dotyczący tylko określonych rodzajów przychodów, z tytułu których dokonywane są płatności z państwa A do państwa B. Podatek u źródła jest pobierany jest przez płatnika mieszkającego lub mającego siedzibę w państwie, w którym powstał dochód. Innymi słowy, to usługobiorca wypłacający wynagrodzenie zagranicznemu usługodawcy jest zobowiązany do pobrania podatku w swoim państwie.

Przykład

Spółka A z siedzibą w Belgii świadczy usługi doradcze na rzecz spółki B z siedzibą w Polsce. Przy wypłacie wynagrodzenia za usługi Spółka B jest co do zasady zobowiązana do pobrania podatku u źródła w Polsce.

Pamiętaj!
Podatek u źródła występuję w sytuacji, gdy współpracujesz z podmiotami z zagranicy, a współpraca ta sprowadza się do ściśle określonych transakcji. Jeśli współpracujesz tylko z podmiotami krajowymi, to istnieje dużo prawdopodobieństwo, że obowiązki związane z poborem podatku u źródła nie wystąpią.

Czego dotyczy podatek u źródła?

Katalog przychodów podlegających podatkowi WHT został wskazany w przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaliczają się do nich m. in.:

 • uzyskiwane przez nierezydentów przychody:
  • z tytułu odsetek, z praw autorskich, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, know-how,
  • za świadczone usługi zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przychody z należności licencyjnych.

Jakie są zasady poboru podatku o źródła?

Co do zasady płatnik zobowiązany jest do pobrania i zapłaty podatku u źródła do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty podlegającej WHT.

Możliwe jest zastosowanie zwolnień wynikających wprost z ustaw o podatkach dochodowych lub obniżonych stawek podatku wynikających z podpisanych przez Polskę z innymi państwami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzw. DTT (z ang. double taxation treaty), pod warunkiem spełnienia wskazanych w ustawach podatkowych wymogów i zachowania należytej staranności przy weryfikacji warunków stosowania tych preferencji.

Czym jest tzw. mechanizm pay and refund?

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ograniczające możliwość stosowania ww. zwolnień i obniżonych stawek. Wprowadzony mechanizm „pay and refund” wymaga pobrania podatku przez płatnika, nawet jeśli wymogi do stosowania preferencji ustawowych lub wynikających z DTT zostały spełnione.

W przypadku gdy w ciągu roku podatkowego płatności do jednego podatnika przekraczają kwotę 2 mln, płatnik zobowiązany jest pobrać podatek od wypłat ponad ten limit. W tej sytuacji możliwe jest jednak niepobranie podatku przez podatnika pod warunkiem terminowego złożenia przez płatnika oświadczenia WH -OSP (PIT) lub WH-OSC (CIT), w którym informuje on, że:

 • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku,
 • po przeprowadzeniu weryfikacji – z zachowaniem należytej staranności – nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności, które wykluczają możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku.

Oświadczenie WH-OSC składa kierownik jednostki (zarząd). Nie dopuszcza się możliwości złożenia go przez pełnomocnika.

System pay and refund ma ograniczone zastosowane – dotyczy jedynie:

 • płatności z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend,
 • dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych będących nierezydentami.

W przypadku, gdy w wyniku zastosowaniu mechanizmu pay and refund powstaną różnice pomiędzy podatkiem pobranym i zapłaconym, a podatkiem należnym obliczonym z uwzględnieniem preferencji ustawowych lub z DTT istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku poprzez złożenie wniosku WH-WPZ albo WH-WPP w podatku PIT lub WH-WCZ albo WH-WCP dla podatku CIT. Termin zwrotu podatku wynosi do 6 miesięcy, ale organ podatkowy może przedłużyć ten termin.

Jakie są stawki podatku u źródła w Polsce?

Stawki podatku u źródła w Polsce wynoszą odpowiednio:

 • 19% dla przychodów z dywidend, innych przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz należności licencyjnych,
 • 20% w przypadku pozostałych przychodów.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują różne stawki obniżone dla określonych dochodów m. in. 5%, 10%, 15%.

Pamiętaj!

Stawki obniżone podatku u źródła mogą być stosowane tylko w sytuacji, w której dysponujesz aktualnym certyfikatem rezydencji podatnika.

Jakie są wymogi informacyjne w zakresie WHT?

Podatnicy CIT dokonujący wypłat podlegających WHT i pobierających ten podatek są zobowiązani do składania:

 • Deklaracji CIT-10Z o wysokości pobranego przez płatnika podatku u źródła — w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu składającego deklarację,
 • Informacji IFT-2R i IFT-1R o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego odpowiednio od osób prawnych i od osób fizycznych niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP – w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu składającego informację.

Chcesz wiedzieć więcej o podatku u źródła lub potrzebujesz analizy sytuacji Twojego przedsiębiorstwa w tym obszarze — zapraszamy do kontaktu z nami.

Autor: Bartosz Sokalski — księgowy w Katowickim biurze MDDP Outsourcing.