Blog

Polski Ład- zmiany w ZUS i PIT

01.06.2021
polish deal

W sobotę 15 maja br. zaprezentowano ogólne założenia programu „Polski Ład”, a wśród nich istotne zmiany w systemie podatkowym. Zmiany te dotyczą także podatków pracowniczych – PIT i ZUS. Obejmą bezpośrednio osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak również prowadzących działalność gospodarczą.

Według zapowiedzi wiceministra finansów Jana Sarnowskiego, pierwszym rokiem rozliczeń na nowych zasadach ma być rok 2022. Poniżej prezentujemy kluczowe założenia reformy podatkowej w obszarze PIT i ZUS. Zaznaczamy jednocześnie, że nie zostały jeszcze opublikowane projekty ustaw uwzględniające propozycje rządowe.

Zmiany związane ze składkami zdrowotnymi

Zniesiona ma zostać możliwość opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (aktualnie wynosi ona 381,81 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości przychodu lub dochodu).

Składki mają być opłacane proporcjonalnie do osiągniętego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Stawka składki zdrowotnej, tj. 9% podstawy wymiaru, ma natomiast nie ulec zmianie.

Nie podano informacji czy „reforma” będzie dotyczyć wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG (w tym samozatrudnionych), czy również np. wspólników spółek komandytowych, jawnych, partnerskich, wspólników jednoosobowych sp. z o.o. Brak jest także informacji o sposobie ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych lub płacących kartę podatkową.

Planuje się zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, które aktualnie stanowi 7,75% podstawy wymiaru składki. W skrajnych przypadkach skutkiem reformy będzie podwyższenie łącznych zobowiązań fiskalnych osób zatrudnionych i przedsiębiorców o równowartość nieodliczalnej składki zdrowotnej do 9%. Przykładowo, realne obciążenia osób rozliczających dochody z działalności gospodarczej 19% PIT liniowym może wzrosnąć do ok. 28% (PIT + składka zdrowotna).

Zmiany w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Zapowiadaną przez rząd zmianą ma być podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących stawek skali podatkowej, tj. 17% (dla dochodów do 120 tys. zł) i 32% (dla dochodów ponad 120 tys. zł).

Natomiast, jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku PIT, resort finansów wskazał, iż kwota ta ma wzrosnąć do 30 tys. zł. w roku. Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a jej rozliczenie ma nastąpić w zeznaniu rocznym.

Przewiduje się także zmiany w ryczałcie dla przychodów/dochodów zagranicznych w przypadku zmiany rezydencji podatkowej. Zapowiedziano rozwiązanie dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść rezydencję podatkową do Polski. Brak jest jednak informacji czy ryczałt kalkulowany będzie od przychodów, czy też od dochodów, do jakich źródeł przychodów/dochodów będzie miał zastosowanie oraz jakie stawki podatki będą obowiązywały.

Zmiany przewidują ponadto ulgę w PIT na powrót z emigracji. Miałaby ona wynieść 50 tys. zł i pomniejszałaby podstawę opodatkowania osób powracających. Ulga miałaby być dostępna w rozliczeniach za 2022 r. i 2023 r.

Inne zmiany dla  pracowników i zleceniobiorców

Resort finansów zapowiedział ulgę w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, których roczne wynagrodzenie brutto mieści się w przedziale 68.600 – 133.600 tys. zł. Ulga ta, w formie odliczenia od dochodu, będzie rozliczana w zeznaniu rocznym.

Przewiduje się również wprowadzenie przepisów umożliwiających świadczenie pracy z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. Brakuje jednak informacji na temat formuły diety lub ryczałtu na pracę zdalną, w jakiej wysokości i na jakich zasadach świadczenia te będą przysługiwały pracownikom oraz czy będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Odnośnie do umów zlecenia zapowiedziano ich pełne oskładkowanie, a w dalszej perspektywie wprowadzenie jednego kontraktu na pracę. Natomiast nie jest jasne na jakich zasadach do umów zlecenia będą mieć zastosowanie przepisy o zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Warto tu zaznaczyć, że „Polski Ład”, w wersji z maja 2021, nie odnosi się do oskładkowania umów o dzieło.

Polecamy też kalkulator zmian podatkowych, które wprowadza Polski Ład.

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager obszaru Payroll w MDDP Outsourcing.

Źródło: www.mddp.pl/

Więcej na temat Polskiego Ładu.

Zapytaj o pełną ofertę