Blog

Przyśpieszony zwrot VAT – warunki i skrócone terminy od 2022 r.

17.12.2021
zwrot vat

Powołując się na art. 87 ustawy o VAT, podatnik może skorzystać z dwóch możliwości rozdysponowania nadwyżki podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego. Posiada on prawo do obniżenia podatku należnego za następne okresy o powstałą różnicę lub uzyskania zwrotu na rachunek bankowy.

Kiedy jest możliwy przyspieszony zwrot VAT

Jak podaje ustawa, zwrot zasadniczo następuje w terminie 60 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia, aczkolwiek dla wielu podatników szybszy zwrot wiąże się z lepszymi korzyściami. Tutaj naprzeciw podatnikom wychodzi art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Mówi on, iż Urząd skarbowy obowiązany jest zwrócić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, ale konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 1. Kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji (z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji) wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone z rachunku bankowego podatnika,     
  1. faktur innych niż te opisane w powyższym punkcie, pod warunkiem, że łączna kwota należności nie będzie wyższa niż 15 000 zł,
  1. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 i 34 ustawy o VAT, i zostały przez podatnika zapłacone,
  1. importu towarów, WNT, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, pod warunkiem, że w deklaracji podatkowej została ujęta kwota podatku należnego wynikająca z tych transakcji.  
 2. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach i wykazana w deklaracji nie przekracza kwoty 3 000 zł.
 3. Podatnik zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym potwierdzenia zapłaty należności wynikających z faktur ujętych w deklaracji. Ostatecznym terminem na dostarczenie potwierdzenia jest dzień złożenia deklaracji.    
 4. Ostatni warunek wymaga od podatnika, aby przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe. 

Nie zawsze spełnienie powyższych warunków obliguje Urząd skarbowy do zwrotu nadwyżki podatku w nieprzekraczalnym 25-dniowym terminie. Naczelnik urzędu skarbowego posiada prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. W takiej sytuacji przysługuje mu możliwość wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT, aż do momentu jej zakończenia. Zasadność dodatkowego wydłużonego terminu, najczęściej wiąże się z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym. Jeśli w wyniku tych czynności nie wystąpią żadne przeciwskazania do zwrotu, wówczas urząd skarbowy dokonuje wypłaty należnej kwoty. Podatnikowi, przysługuje również prawo do otrzymania odsetek w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej.    

Ciekawym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawodawcę jest możliwość otrzymania przez podatnika zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek VAT. Zgodnie z art. 87 ust. 6a na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić różnicę podatku na rachunek VAT w terminie 25 dni, termin ten zaś liczony jest od dnia złożenia rozliczenia. Nie każdy przedsiębiorca będzie zainteresowany taką formą, gdyż należy podkreślić, że zwrot środków możliwy jest wyłącznie na rachunek VAT. Z praktycznego punktu widzenia, oznacza to mniej formalności, łatwiejszy i szybszy zwrot środków, brak dodatkowych wymagań, a co najważniejsze z tej formy może skorzystać każdy przedsiębiorca. Dodatkowo, warto podkreślić, że ten szczególny rodzaj zwrotu VAT, wiąże się z brakiem możliwości wydłużenia terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z przeznaczeniem tych środków pieniężnych, tzn. podatnik nie ma prawa do rozdysponowania ich w sposób dobrowolny. Dla przypomnienia z konta VAT można jedynie zapłacić:

 • zobowiązania dotyczące podatku VAT, PIT oraz CIT, 
 • składki ZUS,
 • podatek akcyzowy,
 • należności celne,
 • podatek od towarów i usług wynikający z faktur sprzedaży, na rachunek VAT sprzedawcy.

Podstawą otrzymania zwrotu na rachunek VAT jest złożenie wspomnianego wniosku wraz z JPK_V7. Kluczowym elementem jest zaznaczenie odpowiedniego pola w JPK_V7, czyli pozycji P_55 „Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy”.

Zmiany od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT będzie można znaleźć przepisy, które wprowadzą dwa nowe skrócone terminy zwrotu VAT – 15 dni i 40 dni. Zwrot podatku VAT w terminie 15 dni zostaje wprowadzony poprzez nowelizację ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”. Zwrot VAT w terminie 40 dni, zostaje natomiast wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Przygotowanie przez Ministerstwo Finansów oraz Rząd nowych przepisów, które mają zachęcić podatników do przyjmowania płatności bezgotówkowych od kontrahentów, ma pomóc w zwalczaniu szarej strefy w handlu detalicznym. Wprowadzenie nowego terminu zwrotu podatku w ciągu 15 dni ma zaś posłużyć jako zachęta do bycia tzw. „podatnikiem bezgotówkowym”. Uzyskanie zwrotu w tym terminie, wymagać będzie od podatnika spełnienia licznych warunków zawartych w art. 87 ustawy o VAT. Kluczowe dla tego terminu będą dodane od 1 stycznia 2022 r. nowe ust. 6c-6l. Natomiast, stworzenie nowych przepisów dotyczących zwrotu podatku w terminie 40 dni ma być swego rodzaju zachętą do stosowania wyłącznie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Podatnik zainteresowany takim terminem będzie musiał spełnić warunki obowiązujące od 2022 r. w ust. 5b-5c, a ich spełnienie zostanie zweryfikowane przy użyciu zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ostateczna decyzja, w jaki sposób przedsiębiorca będzie wnioskował o zwrot nadwyżki VAT pozostawiona jest  podatnikowi. Tryb zwrotu na jaki się zdecyduje, zależy od jego indywidualnych potrzeb, a także możliwości jakimi dysponuje w spełnieniu warunków określonych w ustawie.  

Więcej na temat Polskiego Ładu.

Zapytaj o pełną ofertę

Autor:  Aleksandra Olszewska, Młodszy Księgowa w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.