Blog

Raportowanie schematów podatkowych od 1 lipca 2020 (nowelizacja)

03.08.2020
Kwota wolna od potrąceń przy zatrudnieniu przez część miesiąca

Od 1 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja dotycząca przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules). Zmiana znacząco wpłynie na obowiązki podatników dotyczących raportowania transgranicznych schematów podatkowych.

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzone zostały przepisy wprowadzające do ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800; dalej jako Ordynacja podatkowa), obowiązek składania raportów podatkowych. W związku ze stanem epidemiologicznym w kraju Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązującą od 1 lipca 2020 roku nowelizację. Dotyczy ona w głównej mierze nałożenia obowiązku na promotorów, korzystających oraz wspomagających do ponownego zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwsza czynność związana z ich wdrażaniem dokonana była między 26 czerwca 2018 roku a 30 czerwca 2020 roku.

Czym są schematy podatkowe?

Według definicji schematów podatkowych, zawartej w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, schematy podatkowe są tzw. uzgodnieniem, czyli zbiorem czynności, które mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego, a co najmniej jedna ze stron musi być podatnikiem. Oprócz spełniania przesłanek ogólnych dla uzgodnienia muszą spełniać także kryterium głównej korzyści oraz posiadać ogólną, szczególną oraz inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Raportowanie schematów podatkowych MDR

MDR to forma informacji przekazywanej do szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) na temat planowanych działań, które mogą przyczynić się do optymalizacji podatkowej, danych przekazującego i korzystającego, opisu schematu podatkowego, zastosowanych przepisów prawa podatkowego, a także spodziewanej wysokości korzyści podatkowej. Informacje te przekazywane są poprzez udostępnione przez Ministerstwo Finansów elektroniczne struktury logiczne, natomiast zgłaszane schematy otrzymują numer referencyjny NSP (numer schematu podatkowego).  

Celem raportowania schematów podatkowych (MDR) jest również zwiększenie efektywności zwalczania nieuczciwych podatników, eliminacja tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

Raportowaniu podlegają wszystkie schematy podatkowe zarówno krajowe, jak i transgraniczne, które spełniają wskazane przez Ordynację podatkową następujące kryteria:  

Schematy podatkowe – rozumie się przez to uzgodnienie, które: 

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, 
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub 
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Schematy podatkowe transgraniczne – rozumie się przez to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz:

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, o których mowa w pkt 6 lit. a-h, lub  
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą.  

Kogo dotyczy raportowanie schematów podatkowych MDR?

 Ordynacja wymienia 3 kategorie podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych:

 • promotorów, którymi według ustawy są doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, doradzający klientom pracownicy instytucji finansowych, a także mogą być nimi osoby opracowujące, oferujące lub udostępniające schematy podatkowe,
 •  korzystających, czyli tych, którym udostępniane jest bądź u których wdrażane jest uzgodnienie lub którzy przygotowani są do wdrożenia owego uzgodnienia, bądź którzy dokonali już czynności wdrażające uzgodnienie,
 • wspomagających, czyli biegłych rewidentów, notariuszy, księgowych, osób świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, dyrektorów finansowych, banków bądź pracowników innych instytucji finansowych. Wspomagający bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, podejmuje się udzielania pomocy dotyczącej opracowania, organizowania, wprowadzenia do obrotu, udostępnienia do wdrożenia czy nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Terminy raportowania schematów podatkowych MDR

Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy, jeśli pierwsza czynność związana z ich wdrażaniem dokonana była między 26 czerwca 2018 roku a 30 czerwca 2020 roku, podatnicy zobowiązani są do ponownego złożenia raportu transgranicznych schematów podatkowych w celu uzupełnienia brakujących informacji. Obowiązek obliguje do ponownego raportowania zarówno promotorów, korzystających, jak i wspomagających.

Uchwalona 28 maja ustawa poprzez poprawę wzorca informacji MDR-1 i MDR-3 stanowi dopełnienie transpozycji dyrektywy Rady (UE 2018/822). Dyrektywa zakłada automatyczną wymianę informacji o schematach podatkowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dlatego jest obligatoryjna. Wymagany jest również jednakowy zakres niezależnie od kraju. Istotny jest również fakt, że od 1 lipca 2020 roku stały się nieważne numery NSP, które zostały nadane przed tym terminem transgranicznym schematom podatkowym.

 Zgłoszenia schematów podatkowych MDR-1 powinny zostać ponownie złożone:

 • w przypadku promotorów do 31 grudnia 2020 roku,
 • w przypadku korzystających do 31 stycznia 2021 roku,
 • w przypadku wspomagających do 28 lutego 2021 roku.

Terminy MDR-3 i MDR-4

Terminy raportowania schematu MDR-3 i MDR-4 również ulegają zmianie:

 • jeśli korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem transgranicznego schematu podatkowego bądź uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, termin przekazania przez niego informacji na temat schematu podatkowego MDR-3 przedłużony zostaje do 30 kwietnia 2021 roku,
 • jeśli w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 marca 2021 roku promotor bądź wspomagający udostępnił korzystającemu transgraniczny schemat podatkowy, termin w zakresie przekazywania MDR-4 o schematach standaryzowanych, ulega przedłużeniu do 30 kwietnia 2021 roku.

Zmiana wymogów podpisywania MDR-3

Przepisy nowej ustawy znoszą również obowiązek podpisywania raportów schematów podatkowych przez wszystkich członków zarządu. Nowelizacja uprawnia do podpisania raportów schematów podatkowych przez osoby uprawnione do reprezentacji, z wyłączeniem pełnomocników spółek.  Tak więc od 1 lipca 2020 roku MDR-3 będą mogły podpisać osoby upoważnione przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale.

Zmiana szczególnej cechy rozpoznawczej

Kolejna zmiana, jaką wprowadza w życie nowelizacja, odnosi się  do art. 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie o.p. Według niej za cechę rozpoznawczą uznawane będzie uzgodnienie, w którym do kosztów uzyskania przychodów zaliczane będą też transgraniczne płatności pomiędzy powiązanymi podmiotami, w przypadku gdy odbiorca płatności będzie posiadać miejsce zamieszkania, siedzibę bądź zarząd na terytorium lub w kraju, w którym stosowana jest szkodliwa konkurencja podatkowa, która to wskazana jest w aktach wykonawczych, które wydane zostały na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, a także w unijnym wykazie jurysdykcji krajów niechętnych do współpracy do celów podatkowych przyjmowanych przez Radę Unii. Lista krajów została poszerzona przez ustawodawcę o kraje i terytoria, które znajdują się w unijnym wykazie. Dlatego też nie należy bazować jedynie na państwach wymienionych w ustawie z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaktualizowana lista ogłoszona została w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

NZSPT, nowe pojęcie w ordynacji podatkowej

Nowelizacja Ordynacji podatkowej zawiera również dodane przez ustawodawcę nowe pojęcie NZSPT, oznaczające numer zgłoszenia schematu podatku transgranicznego. Celem nadawanego przez Szefa KAS numeru, będzie możliwość automatycznej wymiany informacji o transgranicznych schematach podatkowych. Mimo to, numer schematu podatkowego będzie nadawany w dalszym ciągu. Jedynie w przypadku schematów podatkowych transgranicznych Szef KAS nadawać będzie potwierdzenie nadania NSP, który zawierać będzie także NZSPT.

Niewątpliwie warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami przepisów ustawy oraz nowymi obowiązującymi terminami, aby we właściwym czasie wywiązać się z wszystkich obowiązków nałożonych nowelizacją.


ZOBACZ TAKŻE:


Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu Podatkowego w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie