Blog

SLIM VAT

18.01.2021
slim vat czym jest i jak działa

SLIM VAT to pakiet rozwiązań nakierowanych na uproszczenia dla przedsiębiorców. Nazwa jest akronimem oznaczającym podatek nowoczesny, prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje.

Poniżej najważniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2021 roku:

1. ” Uproszczenia” przy korektach faktur

  • Korekty sprzedaży in minus

SLIM VAT zakłada całkowite odejście od otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę. Podatnik w przypadku faktur korygujących sprzedaż in minus dokona obniżenia VAT pod warunkiem, że:

  • z posiadanej przez niego dokumentacji (np. aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji) będzie wynikało, że dokonał uzgodnienia ze swoim kontrahentem warunków tej transakcji, ponadto:
  • warunki korekty zostały spełnione, czyli rabat udzielony, towary zwrócone, zwrócona całość lub część zapłaty, ponieważ nie doszło do sprzedaży.

W przypadku gdy podatnik wystawił fakturę korygującą, ale nie posiada powyższej dokumentacji, korektę rozlicza się w okresie, w którym uzyskał tą dokumentację (i spełnił warunki).

Przykład:  

Podatnik wystawił fakturę korygującą sprzedaż – udzielił rabatu. W tym samym miesiącu poinformował o tym pisemnie nabywcę i dokonał zwrotu kwoty rabatu.  W takiej sytuacji VAT rozlicza na bieżąco z chwilą wystawienia korekty.

  • Korekty zakupu in minus

Zmiany w zakresie sprzedaży mają jednak konsekwencje w przypadku faktur korygujących zakup in minus i tutaj będzie trudniej, bowiem data wpływu korekty przestaje mieć znaczenie. Nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy tymi podatnikami. (Zmniejszenia VAT dokonuje się w okresie, w którym warunki obniżenia zostały uzgodnione z dostawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego zostały spełnione. W przeciwnym wypadku zmniejszenia VAT dokonuje się w okresie, w którym warunki te zostały spełnione.)

Jeżeli VAT z pierwotnej faktury nie został jeszcze odliczony, wtedy pierwotną i korektę rozliczamy razem.

MF ma wydać w tej sprawie objaśnienia podatkowe w sprawie rozliczania korekt.

Przepisy przejściowe przewidują możliwość stosowania do końca 2021 r. dotychczasowych zasad w zakresie wykazywania faktur korygujących w rozliczeniach VAT, jeśli zostanie to uzgodnione na piśmie między dostawcą i nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. 

  • Korekty sprzedaży in plus

Odnosząc się do faktur korygujących sprzedaż in plus nic się nie zmieniło. Został uregulowany w ustawie moment ich ujęcia. Zgodnie z założeniami korekta będzie dokonywana na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, a w przypadku błędu korektę należy rozliczyć w okresie pierwotnym.

2. Ułatwienia dla eksporterów

Został wydłużony termin wywozu towarów poza UE z 2 miesięcy aż do 6 miesięcy. Umożliwi to eksporterom zastosowanie stawki 0% bez dokonywania zbędnych korekt deklaracji. Czyli wracamy do przepisów sprzed kilku lat.

3. Spójne kursy walut

 Podatnik będzie mógł przeliczać faktury sprzedaży w walucie do celów VAT według kursu jaki stosuje  dla przeliczenia na cele podatku dochodowego. Uwaga! Zmiana nie dotyczy importu usług.

W przypadku, kiedy będziemy mieć do czynienia z mechanizmem podzielonej płatności lub solidarną odpowiedzialnością, czyli mowa o kwotach powyżej 15 tys. zł – przeliczenia dokonuje się zgodnie z ustawą o VAT.

Przykład – przeliczanie po różnych kursach:

Podatnik świadczy usługi budowlane. Usługa została wykonana 05.01.21, a faktura została wystawiona 08.01.21. Obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, czyli 08.01.21, w związku z tym przeliczenia na PLN dokonujemy po kursie z 07.01.21. W podatku dochodowym obowiązek podatkowy powstał z chwilą wykonania usługi, czyli 05.01.21, a przeliczenia na PLN dokonujemy po kursie z 04.01.21.

Podatnik, który wybrał zasady przeliczania zgodnie z CIT, musi je stosować przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał. Jeżeli później chce wrócić do zasad przeliczania zgodnie z VAT, to również musi je stosować przez 12 miesięcy.

4. Korzyści przy odliczeniu VAT – odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Pakiet SLIM VAT daje możliwość odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych, pod warunkiem, że zakup usługi noclegowej służy dalszej odsprzedaży.

5. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego

Termin odliczenia VAT został wydłużony z 3 do 4 okresów. Podatnik ma więc prawo do odliczenia VAT w momencie otrzymania faktury lub jednym z 3 kolejnych miesięcy lub 2 kolejnych kwartałów.

6. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

SLIM VAT zakłada zmianę wartości prezentu o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

7. Uchylenie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT dotyczącego transakcji łańcuchowych

Mowa konkretnie o tym przepisie: W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

 Zgodnie z wypowiedziami MF każda transakcja powinna być analizowana zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi dostawy towarów zdefiniowanej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, więc ten przepis był zbędny. Ta mała zmiana może mieć konsekwencje w kontekście odliczania VAT z kart paliwowych (po wyroku z 15 maja 2019 r. w sprawie C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic), w którym Trybunał orzekł, że wystawca karty paliwowej nie dokonuje dostawy towaru, ale świadczy usługę finansową, która jest zwolniona z VAT, w związku z czym nie przysługuje prawo do odliczenia VAT

8. Zmiana załącznika 15 do ustawy o VAT

Zmianie uległa klasyfikacja PKWiU stosowana dla potrzeb tego załącznika (z PKWiU z 2008 r. na PKWiU z 2015 r.), jednak same symbole PKWiU nie uległy zmianie.

Autor: Katarzyna Zbiegień