Blog

Ulgi oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

02.04.2020
Ulgi oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Rozwój społeczny i gospodarczy dużych miast w pewnym stopniu negatywnie wpływa na gospodarkę i funkcje społeczne małych i średnich miejscowości. Aby stopniowo wyrównywać szanse rozwojowe, wzmocnić polski (szczególnie regionalny) przemysł, a także walczyć z bezrobociem, na terenie całego kraju pojawia się coraz więcej specjalnych stref ekonomicznych.

CZYM SĄ SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE?

SSE, czyli specjalne strefy ekonomiczne to niezamieszkałe, wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, na których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Powstają w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego, biznesowego i naukowego wybranych regionów kraju, zapewniając mieszkańcom danego terytorium wiele miejsc pracy. Wspomagają rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, eksportu, nowych rozwiązań technologicznych i technicznych wykorzystywanych w gospodarce, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych towarów i usług. Ponadto wspierają zagospodarowanie istniejącego już majątku przemysłowego oraz infrastruktury gospodarczej, a także niewykorzystanych zasobów naturalnych zachowując zasady równowagi ekologicznej.

Cechą charakterystyczną specjalnych stref ekonomicznych jest ich terytorialność, która ma za zadanie zachęcenie przedsiębiorców danego regionu do prowadzenia działalności w ramach SSE. Mimo to, właściciele firm mają możliwość ubiegania się o tzw. rozszerzenie SSE, które pozwala ustanowić strefę na obszarze funkcjonującej już firmy.

ULGI OFEROWANE PRZEZ SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Zachętą dla regionalnych przedsiębiorców jest niewątpliwie szereg ulg i zwolnień podatkowych, na jakie mogą liczyć, dołączając do SSE. Należy pamiętać, że zwolnienia udzielane są bazując na wielkości inwestycji bądź ilości nowoutworzonych miejsc pracy. Ulgi udzielne przez SSE to:

1. Zwolnienie z podatku dochodowego

Podstawową korzyścią dla właścicieli firm jest zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT) od dochodu uzyskiwanego z działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, a także określonej w ramach zezwolenia strefowego. Zezwolenie to udzielane jest w formie decyzji administracyjnej poprzez podmiot zarządzający daną SSE z upoważnienia ministra do spraw gospodarki.

2. Pomoc publiczna

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, powinni mieć na uwadze fakt, iż rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić również swoje zwolnienia. Właściciele firm działający w SSE mogą liczyć na pomoc publiczną, w ramach której mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź tworzenia nowych miejsc pracy.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Działalności gospodarcze wchodzące w skład danej specjalnej strefy ekonomicznej mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia. Zezwolenie to udzielane jest przez spółki zarządzające strefami w drodze przetargu łącznego bądź rokowań. Sposób oraz zasady rokowań i przetargu określone są inaczej dla każdej strefy.

ROZLICZANIE PODATKU W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH

Rozliczanie podatku w specjalnych strefach ekonomicznych również różni się nieco od standardowego. Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego uzależniona jest od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez właściciela firmy. Innym istotnym wskaźnikiem jest intensywność pomocy (30, 40 bądź 50% oraz dodatkowe punkty procentowe związane z wielkością firmy). Wynik tych wyliczeń wskazuje wysokość wsparcia, jakie otrzyma przedsiębiorca w ramach ulgi od podatku dochodowego. Również ważnym czynnikiem jest odpowiednia skala podatkowa w przypadku opłaty dochodowej od osób fizycznych. Przedsiębiorstwa z opodatkowaniem liniowym nie będą zwolnieni z opłat.

Pomimo szeregu ulg i zwolnień podatkowych, które z pewnością wydają się bardzo atrakcyjne, należy mieć na uwadze cele specjalnych stref ekonomicznych. Nie jest to jedynie obszar zwolnionym z obowiązku podatkowego. Głównym ich zadaniem jest rozwój gospodarczy i przemysłowy danych regionów, obniżenie stopy bezrobocia oraz zagospodarowanie istniejącego już majątku przemysłowego, oraz infrastruktury gospodarczej, a także korzystanie z dóbr naturalnych danych obszarów.


ZOBACZ TAKŻE: