Blog

Warunki skorzystania z pomocy publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej

14.05.2020
uslugi ksiegowe -- biuro rachunkowe mddp outsourcing -- pelna ksiegowosc, rachunkowosc spolek vat

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) mogą skorzystać z kilku dostępnych form udogodnień dla firm. Jedną z nich jest pomoc publiczna, z której można skorzystać po spełnieniu ustalonych warunków.   

CZYM SĄ SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE?

Na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994 roku, SSE (czyli specjalne strefy ekonomiczne) to niezamieszkałe, wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, na terenie których przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Specjalne strefy ekonomiczne powstały celem wyrównywania szans rozwojowych gospodarki i funkcji społecznych małych i średnich miast. SSE mają za zadanie wzmocnić polski, zwłaszcza regionalny przemysł, a także przyspieszyć rozwój biznesowy, gospodarczy oraz naukowy wybranych obszarów kraju. Pomagają również zagospodarować istniejący już majątek przemysłowy oraz infrastruktury przemysłowej, a także niewykorzystanych zasobów naturalnych zachowując przy tym zasady równowagi ekologicznej.

Specjalne strefy ekonomiczne wyróżnia ich terytorialność, której głównym założeniem jest zachęcenie przedsiębiorców danego regionu do prowadzenia swoich działalności w ramach SSE. Jednakże specjalne strefy ekonomiczne przyciągają nie tylko regionalnych przedsiębiorców. Są również atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów, między innymi ze względu na tworzenie preferencyjnych warunków prowadzenia działalności.

POMOC PUBLICZNA W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Wybór lokalizacji do prowadzenia działalności gospodarczej w danej specjalnej strefie ekonomicznej często uzależniony jest od kilku czynników. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przenoszący swoją działalność gospodarczą lub inwestycję na teren SSE przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej zwalniającej z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Wysokość pomocy naliczana jest w następujący sposób:

 • w przypadku pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji wielkość pomocy obliczana jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy, jaka określona jest dla danego obszaru, a także jako iloczyn kosztów inwestycji, które kwalifikują się do objęcia pomocą,
 • w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy wielkość obliczana jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru, a także dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, włącznie z kosztami płacy brutto pracowników powiększonych o składki obowiązkowe, takie jak ubezpieczenie społeczne, których koszt przedsiębiorca ponosi od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Wielkość udzielanej pomocy uzależniona jest także od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub realizowana jest inwestycja, a także zależna jest od wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (30, 40 bądź 50%). Wysokość ta określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 listopada z 2014 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ UDZIELANĄ W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy. Zezwolenie określa przedmiot działalności, a także warunki dotyczące:

 • zatrudnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez określony czas określonej liczby pracowników,
 • dokonania przez przedsiębiorcę na terenie SSE inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę,
 • terminu zakończenia inwestycji,
 • maksymalnej wysokości kosztów dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy,
 • wymogów wymienionych w art. 5 ust. 3 – w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Zezwolenie to udzielane jest w imieniu ministra gospodarki przez spółkę zarządzającą daną specjalną strefą ekonomiczną. W zezwoleniu określa się m.in.:

 • przedmiot działalności,
 • minimalny poziom wydatków inwestycyjnych,
 • minimalny poziom zatrudnienia.

ZWOLNIENIE OD PODATKU DOCHODOWEGO

Przysługująca przedsiębiorcom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego udzielana jest zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zwolnienia na prowadzenie działalności na obszarze SSE.

Na podstawie art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dochody uzyskane przez osoby fizyczne lub prawne z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej w ramach zezwolenia zwolnione są od podatku dochodowego.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ

Oprócz zezwolenia do otrzymania pomocy publicznej obowiązkowe jest również:

 • posiadanie minimalnej wartość inwestycji, która w specjalnej strefie ekonomicznej wynosi 100 000 euro, z czego 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji musi stanowić udział środków własnych przedsiębiorcy,
 • w przypadku firm, które korzystają ze zwolnienia z tytułu kosztów nowej inwestycji zrealizowanie zdeklarowanych w zezwoleniu nakładów inwestycyjnych, a także utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielana jest pomoc, przez okres 5 lat (duże firmy) bądź 3 lat (małe i średnie firmy),
 • w przypadku firm, które korzystają ze zwolnienia z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5-ciu lub 3 lat.  

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA NOWE INWESTYCJE ORAZ NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

Udzielana na nowe inwestycje pomoc publiczna może być udzielana jednocześnie z pomocą publiczną przyznawaną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Jednakże łączna wielkość tych pomocy nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy zależnej od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru, na którym znajduje się działalność gospodarcza. Również kwota kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników nie może być wyższa.

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH SSE?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Zezwolenia nie otrzymają właściciele:

 • ośrodków gier hazardowych,
 • przedsiębiorstw w zakresie wyrobów tytoniowych,
 • przedsiębiorstw w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych,
 • przedsiębiorstw w zakresie przetwarzania paliw silnikowych,
 • przedsiębiorstw w zakresie,
 • wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych i spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów,
 • przedsiębiorstw w zakresie usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem.

Możliwość skorzystania z pomocy publicznej i zwolnienia od podatku dochodowego jest z pewnością atrakcyjnym powodem, aby zdecydować się na prowadzenie działalności w ramach SSE. Warto jednak zwrócić również uwagę na szereg wymogów, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze, aby móc skorzystać z oferowanego wsparcia.


ZOBACZ TAKŻE: