Blog

Wypłata zysku w spółce komandytowej

14.06.2024

Dla wielu podmiotów zbliża się termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz dokonania podziału zysku lub pokrycia straty finansowej. Wypracowany zysk jednostki mogą przeznaczyć w całości lub części na wypłatę dywidendy wspólnikom. Jakie skutki podatkowe będzie miała wyplata z zysku w spółce komandytowej opodatkowanej klasycznym CIT? Czy i jakie preferencje podatkowe można zastosować u komandytariusza i komplementariusza w spółce komandytowej? Zagadnienia te będą poruszone w dalszej części artykułu.

Wspólnicy spółki komandytowej otrzymujący w 2024 r. wypłatę zysku takiej spółki za poprzedni rok, uzyskują przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przy czym dla wspólników będących:

 • podatnikami PIT – jest to przychód z kapitałów pieniężnych,
 • podatnikami CIT – są to przychody z zysków kapitałowych.

Przychód ten powstaje w momencie wypłaty zysku i zasadniczo podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, z uwzględnieniem pewnych preferencji podatkowych.

Wyplata zysku komandytariuszowi

Komandytariusz to wspólnik którego odpowiedzialność wobec wierzycieli za zobowiązania spółki  jest ograniczona. Wypłacony takiemu wspólnikowi zysk może korzystać ze zwolnienia.

Wolna od podatku dochodowego jest bowiem kwota stanowiąca 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym. Taka regulacja zawarta jest w art 21 ust.1 pkt 51a ustawy PDOF oraz w art. 22 ust. 42 ustawy PDOP.

Zwolnienie to nie znajdzie zastosowania w przypadku komandytariusza, który:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

 • spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 • spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej. 

Komandytariusz który jest podatnikiem CIT może skorzystać jeszcze z innego zwolnienia o którym mowa w art. 22 ust 4 ustawy PDOP. Należy wówczas spełnić poniższe warunki: 

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, 
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa powyżej, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 
 • spółka otrzymująca ww. wypłatę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej, 
 • spółka otrzymująca wypłatę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Wyplata zysku komplementariuszowi

Komplementariusz to wspólnik którego odpowiedzialność wobec wierzycieli za zobowiązania spółki  jest nieograniczona. Wypłata zysku takiemu wspólnikowi nie podlega zwolnieniu w PIT ani w CIT, możliwe jest jednak skorzystanie z preferencji podatkowej polegającej na tym że: 

 • zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany, 
 • kwota ww. pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego zryczałtowanego podatku. 

Tak wynika z art. 30a ust. 6a i 6b ustawy o PDOF i art. 22 ust. 1a i 1b ustawy o PDOP. 

Jeśli komplementariusz uzyskuje przychody z tytułu prawa do udziału w zysku w kilku spółkach komandytowych pomniejszenie, o którym mowa powyżej, przysługuje odrębnie dla każdej z tych spółek. 

Problematyczna jest kwestia przy wypłacie zaliczki na poczet przyszłego zysku. Organy podatkowe uważają, że w ciągu roku nie można zastosować ww. preferencji, gdyż nie jest znana kwota podatku CIT w spółce komandytowej. Z kolei stanowisko sądów administracyjnych jest bardziej korzystane dla podatnika ponieważ wg sądów zaliczka nie powoduje obowiązku pobrania przez spółkę zryczałtowanego podatku. 

Obowiązki spółki komandytowej

Spółka komandytowa w związku z wypłatą zysku wspólnikom staje się płatnikiem i zobowiązana jest pobrać zryczałtowany podatek (oczywiście z uwzględnieniem wszelkich  zwolnień od podatku i preferencji podatkowych). Następnie spółka musi dokonać wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Obowiązków tych powinna dopełnić w terminie do: 

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – w przypadku wypłaty na rzecz wspólnika będącego osobą fizyczną, 
 • w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany – w przypadku wypłaty na rzecz wspólnika będącego podatnikiem CIT. 

Spółka komandytowa zobligowana jest także do złożenia: 

 • deklaracji  PIT 8AR do końca stycznia następnego roku w której wykaże pobrany zryczałtowany podatek wspólnikom będącymi osobami fizycznymi 
 • informacji  CIT 7 w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek wspólnikowi będącemu podatnikiem CIT 
 • deklaracji CIT 6R w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku 

 

Przykład 

W spółce komandytowej jest dwóch wspólników: osoba fizyczna (komandytariusz) i spółka z o.o. (komplementariusz). Wspólnicy maja prawo do 50% udziałów. Spółka zapłaciła podatek CIT  w wysokości 150 tys. zł. Zysk bilansowy (netto) wyniósł 1 mln zł i w całości został przeznaczony do wypłaty wspólnikom (po 500 tys. zł na każdego wspólnika) 

Rozliczenie komandytariusza 

– kwota zwolniona od podatku wyniosła 60 tys. zł (50% z 500 tys. zł = 250 tys. zł, limit wynosi 60 tys. zł) 

– kwota podatku (500 tys. zł – 60 tys. zł) x 19% = 83.600 zł 

Rozliczenie komplementariusza 

– kwota podatku CIT spółki komandytowej, która przypada na komplementariusza 150 tys. zł x 50% = 75 tys. zł 

– zryczałtowany podatek od zysku 500 tys. z 19 % = 95 tys. zł 

– kwota podatku do zapłaty wynosi 20 tys. zł (95 tys. zł – 75 tys. zł)

 

Autor: Agnieszka Bojar – Manager w warszawskim biurze MDDP Outsourcing  

 

Źródła: 

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych