Blog

Skład VAT

12.06.2024

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego koncepcji składu VAT. Inicjatywa ta ma wprowadzić istotne dla podatników prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego  obrotu towarów uproszczenia w rozliczaniu i poborze podatku od towarów i usług. 

Definicja „Składu VAT’’ 

Pojęcie składu VAT jest już znane w prawie Unii Europejskiej. Dotychczasowe regulacje unijne zawarte w Dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm., dalej: Dyrektywa VAT) już od jakiegoś czasu dają zielone światło na wprowadzenie rozwiązań, których celem ma być zwolnienie z  VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. 

Przez „Skład VAT”, należy rozumieć skład celny, o którym mowa w art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego (skład celny typu I) – z wyłączeniem wyrobów akcyzowych (wyroby akcyzowe nie będą podlegać procedurze składu VAT), prowadzony przez „podmiot prowadzący skład VAT”, któremu wydano pozwolenie na prowadzenie składu VAT.  

Warunki korzystania  z procedury składu VAT należy spełnić następujące warunki: 

1.Przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na prowadzenie składu VAT wydane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Pozwolenie wydawane jest bezterminowo i obowiązuje wyłącznie w miejscu prowadzenia składu celnego. Uzyskanie pozwolenia nie będzie jednak możliwe bez spełnienia określonych warunków: 

  • status czynnego podatnika VAT od co najmniej 12 miesięcy;  
  • kierujący działalnością podmiotu, pełnomocnik, reprezentant ani jego beneficjent rzeczywisty nie powinni być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe oraz brak zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;  
  • dobra kondycja finansowa firmy (brak zagrożenia w zakresie wywiązywania się z zobowiązań podatkowych);  
  • brak zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz brak prowadzonego postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego;  
  • brak powiązań podmiotu z podmiotami posiadającymi siedzibę w krajach wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; 
  • roczne sprawozdanie finansowe podlegające badaniu przez biegłego rewidenta. 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej towarów wprowadzanych, wyprowadzonych i składowanych w składzie VAT. Ewidencja w składzie VAT będzie podlegała kontroli naczelnika urzędu celno-skarbowego i powinna być prowadzona odrębnie dla każdego podatnika posiadającego pozwolenie na stosowanie procedury składu VAT.  

3. Przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na stosowanie składu VAT wobec konkretnych towarów. Pozwolenie to jest wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na wniosek podatnika na czas określony.

4. Przedsiębiorca obejmuje procedurą składu VAT towary, które zostały wprowadzone i zgłoszone do procedury składu VAT. Towary nie będą mogły podlegać dalszej sprzedaży towarów przed zakończeniem procedury składu VAT.

Organy celno-skarbowe wskazały także zakres dopuszczalnych czynności na towarach objętych procedurą. W składzie VAT możemy: wprowadzać towary ze składu, składować towary, świadczyć usługi bezpośrednio związane ze składowanymi towarami, wyprowadzać towar ze składu.  

Zakres i warunki stosowania stawki 0% 

Świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych z towarami objętymi procedurą składu VAT, podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%. Koncepcja nie przewiduje implementacji art. 160 ust. 1 lit. b) Dyrektywy VAT w zakresie zwolnienia od podatku (stawka 0%) dostaw towarów objętych procedurą „składu innego niż celny” (składu VAT). Skorzystanie z tego odliczenia będzie możliwe w sytuacji, gdy podatnik wystawił fakturę dokumentującą dostawę z wykorzystaniem systemu KSeF, oznaczył na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0%, a następnie wprowadził towary do składu VAT i otrzymał od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT. Dokonanie takiej dostawy będzie oznaczało zakończenie procedury składu VAT. 

Resort przewidział jednak przypadki odpowiedzialności za skutki podatkowe ubytków powstałych w składzie VAT. Koncepcja zakłada, że ubytki towarów będą uznawane za towary wyprowadzone bez zgłoszenia zakończenia procedury składu VAT, a czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu. Podmiotem zobowiązanym do uiszczenia podatku VAT od ubytków będzie podatnik będący właścicielem towaru (podmiot figurujący w ewidencji prowadzonej w składzie VAT). 

Rozliczanie podatku VAT po zakończeniu procedury składu VAT  

Obowiązek zapłaty podatku należnego VAT co do zasady będzie następował w wyniku zgłoszenia przez podatnika zakończenia procedury składu VAT. Wynika to z faktu, że do zapłaty VAT będzie zobowiązana osoba, która powoduje, iż towary przestają podlegać procedurze składu VAT.  Zapłacony  podatek będzie stanowił dla podatnika podatek naliczony podlegający odliczeniu w deklaracji JPK_VAT. 

Wprowadzenie składu VAT może być szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, którzy nabywają towary w Polsce z przeznaczeniem do odsprzedaży w innych państwach. Najczęściej będą to towary, które są w Polsce jedynie magazynowane, lub wykonywane są na nich usługi. W takich przypadkach podatnik nie będzie musiał rozliczać w Polsce  podatku VAT naliczonego i oczekiwać na jego zwrot. Na składzie VAT skorzystają także dostawcy, którzy będą mogli skorzystać ze stawki 0%.  

 

Autor: Sara Waszczyńska Specjalista ds. VAT w katowickim biurze rachunkowym