Blog

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok

27.06.2023
Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe należało sporządzić do 31 marca 2023 r. Najeży jednak pamiętać, że już wkrótce upływa termin zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2022 rok!

Terminy sprawozdawcze wynikające z Ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone, co oznacza, że sprawozdanie finansowe należało sporządzić do 31 marca bieżącego roku. Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r., w sytuacji, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, upływają:

 • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

O czym musisz pamiętać przed zatwierdzeniem sprawozdania?

Należy mieć na uwadze, że mogą się zdarzyć okoliczności, w których konieczna będzie zmiana w sprawozdaniu finansowym. Zgodnie z art. 54. Ustawy o rachunkowości, są dwie takie sytuacje:

 • Jeśli otrzymasz informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na jej roczne sprawozdanie finansowe przed jego zatwierdzeniem,
 • informacje te powodują, że założenie kontynuowania Twojej działalności nie jest uzasadnione. Wówczas powinieneś zmienić sprawozdanie i dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego dotyczy sprawozdanie finansowe. W takiej sytuacji Twoim obowiązkiem jest również powiadomienie biegłego rewidenta, który bada sprawozdanie finansowe. Jeśli zdarzenia te nastąpiły po dniu bilansowym, to wyjaśnienia dotyczące ich skutków zamieść w informacji dodatkowej.

Kto może podpisać sprawozdanie finansowe?

Podpisanie sprawozdania finansowego jest dla Ciebie ważnym krokiem w procesie zatwierdzania sprawozdania finansowego. Aby podpisać sprawozdanie finansowe, wymagany jest podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty o wysokim poziomie autentyczności.

Zgodnie z art. 52 ust. 2. Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe organizacji powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki. Przez kierownika jednostki rozumie się:

 • członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę,
 • w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej – wspólników prowadzących sprawy spółki,
 • w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd,
 • w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę (przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody),
 • likwidatora, syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 53. Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem, roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega badaniu zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku jednostek zainteresowania publicznego.

Organizacje, których nie obowiązują przepisy dotyczące badania rocznego sprawozdania finansowego, to:

 • jednostki ogłaszające upadłość lub mające otwarte postępowanie restrukturyzacyjne (chyba że dłużnikowi udzielono zezwolenia zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne),
 • jednostki kontynuujące działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo w spadku (działające zgodnie z Ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innymi ułatwieniami związanych z sukcesją przedsiębiorstw).

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający oraz po uprzednim wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami) następuje podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do badania rocznego sprawozdania finansowego. Natomiast jednostki niezobowiązane do badania rocznego sprawozdania finansowego mogą dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

Zasady składania sprawozdania finansowego w e-KRS

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, kierownik jednostki ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe w formacie XML w Repozytorium Dokumentów Finansowych (e-KRS) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Ze sprawozdaniem należy złożyć również:

 • sprawozdanie z badania (jeśli podlega badaniu),
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności (w przypadku jednostek określonych w art. 49.)

Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego również ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe oddziału. Ponadto przepisy dotyczą także obowiązku złożenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym przez jednostki, o których mowa w art. 63. f lub art. 63. g.

W przypadku opóźnienia w zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego istnieje obowiązek złożenia go w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po terminie określonym w art. 53. Ustawy o rachunkowości oraz 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami. Przepisy te stosują się również do jednostek dominujących sporządzających roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

Autor: Justyna Przastek — Młodsza Księgowa w MDDP Outsourcing

Źródło: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017