Blog

Zwrot VAT w 15 dni dla podatnika bezgotówkowego

18.08.2022
Wynagrodzenie minimalne

Jeżeli podatnik VAT rejestruje swoją sprzedaż wyłącznie na kasach online lub wirtualnych – może on otrzymać zwrot VAT na rachunek w 15 dni.
Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu do porządku prawnego, ustawodawca stworzył prawo, które w określonych warunkach pozwala na zwrot podatku VAT w korzystnym terminie. W przypadku, gdy czynny podatnik VAT dokonuje rejestracji swojej sprzedaży wyłącznie na kasach wirtualnych lub kasach fiskalnych online nabywa on prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy w terminie zaledwie 15 dni.

Zwrot VAT w 15 dni – podstawa prawna

Przedsiębiorca, który dokonuje inwestycji w celu rozwoju swojej firmy, często ponosi wysokie koszty prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku tego posiada nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Gdy jest detalistą i spełnia warunek w postaci przyjmowania wpłat bezgotówkowych przy użyciu wspomnianych wyżej kas wirtualnych lub online – ma prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni na rachunek bankowy.

Taką możliwość wprowadziły zmiany zawarte w Polskim Ładzie. Artykuł 87 ust. 6d. ustawy o VAT wskazuje, że urząd skarbowy ma obowiązek dokonania zwrotu różnicy podatku naliczonego i należnego w terminie 15 dni, których należy liczyć od dnia:

 • w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, w przypadku złożenia:
  • deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku;
  •  korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;
 •  złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.


Powyższy artykuł ustawy stanowi jedynie o obowiązku ze strony urzędu skarbowego, więc w przypadku, gdy zostaną spełnione powyższe warunki to organ podatkowy musi dokonać przelewu (brak subiektywnej oceny organu). Natomiast organ ma prawo do zastosowania procedury przedłużenia terminu zwrotu w celu weryfikacji spełnienia określonych warunków.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać przyspieszony zwrot VAT

Warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić w celu otrzymania zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni określna artykuł 87 ust. 6e ustawy o VAT, spełnione muszą być wszystkie warunki łączenie:

 • przez ostatnie 3 miesiące lub kwartał poprzedzające okres z wykazanym zwrotem podatku VAT trzeba przyjmować płatności bezgotówkowe, które stanowią co najmniej 80 proc. obrotu rejestrowanego na kasie fiskalnej w każdym miesiącu,
 • przez ostatnie 3 miesiące lub kwartał poprzedzające okres z wykazanym zwrotem VAT należy być detalistą ze sprzedażą rejestrowaną na kasie online lub wirtualnej, która nie może wynosić mniej niż 80 % całego obrotu w każdym miesiącu (w pierwszych 2 latach programu poziom został obniżony do 65%),
 • przez ostatni rok należy osiągać obrót detaliczny nie mniejszy niż 50.000 zł brutto na miesiąc w kasach wirtualnych lub online.

Dodatkowo należy:

 • być zarejestrowanym podatnikiem do VAT przez co najmniej rok,
 • składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje przez co najmniej rok,
 • prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas (przez co najmniej rok),
 • posiadać rachunek do przyjmowania płatności zgłoszony w wykazie podatników VAT przynajmniej od minimum trzech miesięcy.


Głównym założeniem 15 dniowego zwrotu podatku VAT zawartym w Polskim Ładzie była popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polce. Wprowadzenie nowego okresu zwrotu nie zmienia dotychczasowych terminów (jak np. 25 – dniowy).

Szybki zwrot podatku VAT dla podatników bezgotówkowych ma za zadanie stanowić zachętę dla podatników do rozliczania się właśnie w sposób elektroniczny. Natomiast istnieje wiele warunków, które trzeba spełnić by móc z niego skorzystać. 

Autor: Arkadiusz Markuszewski, Młodszy Księgowy w MDDP Outsourcing.