Blog

Brak Internetu w firmie - obowiązki pracodawcy i pracownika

17.04.2024
Brak internetu w firmie

W dzisiejszych czasach, co raz więcej zawodów wymaga ciągłego dostępu do internetu. W przypadku wielu z nich internet pomaga utrzymać ciągły nadzór nad urządzeniami, w innych pomaga synchronizować pracę zespołów znajdujących się w różnych miejscach kraju lub świata. Są zawody, dla których internet jest głównym narzędziem pracy, a nawet podstawą do jej wykonywania.

Za dostarczenie narzędzi do pracy, w przypadku umowy o pracę, odpowiada pracodawca. Dodatkowo znowelizowany Kodeks Pracy w brzmieniu art. 6724 par.1 punkt 1 wskazuje, że to pracodawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia do pracy zdalnej. Co zatem w sytuacji gdy w biurze zabraknie internetu lub utracone zostanie połączenie z serwerami firmy? Czy pracownik powinien taki czas odpracować? Czy w takiej sytuacji pracownik może zakończyć dzień pracy?

Brak internetu w firmie

Odpowiedzi szukać można w artykule 81 Kodeksu Pracy. Pracownik pozostający w gotowości do świadczenia pracy, a który to nie może swoich obowiązków wykonywać w związku z przeszkodą mającą źródło po stronie pracodawcy, należy się wynagrodzenie za ten czas, zgodnie ze stawką osobistego zaszeregowania. Warto jednak pamiętać, że pracownik musi pozostawać w gotowości, a więc w sytuacji przywrócenia działania systemów, być w stanie niezwłocznie kontynuować pracę. Opuszczenie przez pracownika stanowiska pracy bez zgody pracodawcy, będzie podstawą wprowadzenia w tym czasie nieobecności niepłatnej. W dalszej części artykułu 81 Kodeksu Pracy wskazano również na możliwość oddelegowania pracownika w czasie przestoju do wykonywania innych zadań, za które to jego wynagrodzenie będzie nie niższe od określonego w umowie o pracę. Oddelegowując jednak pracownika do innych zadań, nie można zapomnieć o BHP i przeciwskazaniach, które były określone w skierowaniu badań medycyny pracy. Nie można zatem skierować pracownika do pracy o zupełnie innym charakterze. Brak możliwości oddelegowania pracowników do wykonywania innych czynności, nie stanowi jednak podstawy do niewypłacenia wynagrodzenia za przerwę spowodowaną brakiem internetu.

W przypadku pracy zdalnej brak połączenie z internetem w biurze często uniemożliwia pracę, ponieważ pracownicy łączą się do wewnętrznej sieci VPN i/lub intranet firmy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji niezbędne jest, by w pierwszej kolejności powiadomić o problemie swojego przełożonego.

Brak internetu z winy pracownika

Pracownik wykonujący pracę zdalnie składa pracodawcy oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do świadczenia pracy w miejscu przez siebie wskazanym. Brak internetu w takiej sytuacji uniemożliwia świadczenie pracy, a więc nie można mówić o spełnieniu warunków wskazanych w oświadczeniu. W takiej sytuacji niezbędne jest bezzwłoczne poinformowanie przełożonego o zaistniałej sytuacji. Nie ma przepisu wskazującego, jak taka sytuacja powinna zostać rozwiązania, natomiast zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a która to nie stoi w sprzeczności z żadnym przepisem, pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi przyjazd do biura celem kontynuowania pracy. Jeśli w tej sytuacji pracownik zawnioskuje o wyjście prywatne, celem odrobienia tego czasu w innym terminie do końca okresu rozliczeniowego, pracodawca ma możliwość, ale też nie ma obowiązku się godzić na takie rozwiązanie.

Autor: Anna Pamuła, Specjalista ds. kadr i płac w MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Warszawa