Blog

CIT Estoński - komu się opłaca?

22.02.2024
Cit Estoński

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. CIT estoński zostało wprowadzone w Polsce w 2021 roku jako alternatywa dla klasycznego CIT. Z roku na rok ta forma opodatkowania cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. Jakie warunki należy spełniać, aby przejść na CIT estoński i dla kogo jest on opłacalny?

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Przejście na CIT estoński jest możliwe dla przedsiębiorstw o różnej formie prawnej t.j. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, komandytowych, komandytowo akcyjnych jak również dla prostej spółki akcyjnej. Warunkiem skorzystania z preferencyjnego opodatkowania jest natomiast prosta struktura oraz brak udziałów lub akcji w podmiotach zależnych. Udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, ale mogą oni posiadać udziały w innych spółkach.

Warunki opodatkowania Cit Estońskim

Przepisy określają też dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby stosować opodatkowanie ryczałtem od dochodów. Jednym z nich jest poziom zatrudnienia pracowników, który powinien wynosić co najmniej trzy etaty przez trzysta dni w roku. Co ważne do limitu osób zatrudnionych nie wlicza się wspólników podatnika. W przypadku umów innych niż umowa o pracę np. umów zleceń, limit kształtuje się na poziomie co najmniej trzech  osób fizycznych i  wydatków miesięcznych rzędu trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę osoby te nie mogą być udziałowcami, akcjonariuszami czy wspólnikami podatnika. Limit zatrudnienia jest nieco mniejszy w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność i małych podatników. Ci pierwsi są zobligowani do corocznego podnoszenia zatrudnienia o 1 etat aż do osiągnięcia wskazanego limitu, natomiast mali podatnicy są zobligowani do choć jednego etatu w pierwszym roku opodatkowania CIT estońskim.

Kolejnym warunkiem do stosowania opodatkowania ryczałtem jest warunek przychodowy. We wszystkich przychodach spółki, liczonych łącznie z podatkiem VAT,  nie może znajdować się więcej niż połowa wynikająca z transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi, które nie przynoszą znaczącej wartości dodanej, oraz ta wynikająca z tzw. przychodów pasywnych. Do przychodów pasywnych zaliczamy między innymi wierzytelności, odsetki, gwarancje poręczenia, przychody z praw autorskich, licencji oraz z realizacji praw do instrumentów finansowych.

Spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów nie może być przedsiębiorstwem finansowym ani instytucją pożyczkową. Nie może też korzystać ze zwolnienia z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomiczniej, jak również być w trakcie upadłości czy likwidacji.

Zalety korzystania z CIT Estońskiego

Największą zaletą, jak się często wskazuje, korzystania z opodatkowania ryczałtem, jest odroczenie zapłaty podatku aż do momentu wypłaty zysku. W porównaniu do zaliczek miesięcznych w klasycznym CIT często może się to okazać dobra droga do poprawienia choćby płynności finansowej. Jedyne, od czego spółka odprowadza podatek co miesiąc lub kwartał, w wysokości 10% dla małych podatników lub 20% dla pozostałych, to kwota stanowiąca wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz tzw. ukryte zyski, które stanowią wszelkie świadczenia wykonywane na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem, o ile świadczenie to wykonywane jest w związku z prawem do udziału w zysku spółki. Ustawa o CIT zawiera szeroki otwarty katalog świadczeń, które mogą być uznane za ukryte zyski. Dodatkową korzyścią ze stosowania CIT estońskiego jest możliwość rezygnacji z prowadzenia ewidencji podatkowej, gdyż zasadniczo podatek liczy się w oparciu o wynik księgowy. Trzeba przy tym dodatkowo pamiętać, że spółka na CIT estońskim nie może sporządzać sprawozdania finansowego w oparciu o międzynarodowe standardy, a jedynie stosując ustawę o rachunkowości.

W obliczu niewygórowanych warunków pozwalających na przejście na CIT estoński, wspomniane wyżej zalety wydają się być atrakcyjne dla podatnika. Należy jednak przy tym pamiętać, że z uwagi na to, że ta forma opodatkowania istnieje stosunkowo od niedawna, warto śledzić pojawiające się ciągle wyroki i interpretacje w tym zakresie, aby upewnić się co prawidłowości stosowanego podejścia.

Autor: Ewa Włodawiec, Manager w MDDP Outsourcing, outsourcing księgowości Warszawa