Blog

CIT Estoński nie tylko od aut w 2024 r.

10.12.2023
CIT Estoński zmiany 2023

Jedną z kategorii stanowiącą podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów (CIT Estoński) jest dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. W samej ustawie o PDOP nie znajdziemy definicji takich wydatków.

Natomiast w wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2021 znajdziemy:

” Za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą będą uznane publicznoprawne wydatki o charakterze sankcyjnym, np. kary, grzywny czy odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego. Takie wydatki oprócz tego, że mają charakter sankcyjny, nie są również poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, jak również ich ponoszenie nie jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej.”

Kwalifikacja wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą — zmiany w CIT Estońskim od 2023

Co istotne przy kwalifikacji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy sięgać do art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, a nie do art. 16 ust. 1 tej ustawy, w którym to zostały wskazane wydatki niestanowiące kosztów podatkowych. Należy uznać, iż nie każdy wydatek lub koszt, który na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP zostałby – w klasycznym CIT – wyłączony z kosztów uzyskania przychodów, w Estońskim CIT będzie kwalifikował się do uznania go za ukryte zyski lub za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

W trakcie roku 2022 pojawiły się interpretacje, w których fiskus stał na stanowisku, że wydatki związane z używaniem służbowych samochodów osobowych do celów mieszanych przez pracowników niebędących podmiotami powiązanymi z podatnikiem- stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Tym samym 50 proc. takich wydatków podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Sprawę przesądza dodany od 1 stycznia 2023 do ustawy PDOP punkt 4. a w art. 28m w następującym brzmieniu:

4a. Do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

1) w pełnej wysokości — w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

2) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Dodatkowo zastrzeżono, że ciężar dowodu, iż składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywa na podatniku.

Jakie składniki majątku używane przez pracowników mogą stanowić podstawę opodatkowania CIT estońskim?

Należy zauważyć, że dodany art. 28m ust. 4a mówi nie tylko o samochodach osobowych, środkach transportu lotniczego, taboru pływającego, ale także innych składników majątku. Może oznaczać to dla przykładu: komputer, telefon, urządzenie itp. Pojawia się więc pytanie jak podatnik ma wykazać, że przekazany pracownikowi do pracy zdalnej laptop i monitor służy tylko działalności gospodarczej podatnika?

Dodany art. 28 ust. 4a obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku, nie mniej pojawia się kolejne pytanie czy fiskus w świetle wydawanych interpretacji w trakcie bieżącego roku, odpuści 2022 rok czy też będzie uparcie bronił podejścia, iż wydatki związane z używaniem służbowych samochodów do celów mieszanych przez pracowników należy kwalifikować do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą już w 2022 roku?

Korzystny dla podatników CITu Estońskiego wyrok wydał 18 października 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 917/22), który uznał, że skoro nie ma przepisu, to nie ma podstaw do nałożenia podatku od wydatków na firmowe samochody używane przez pracowników (niebędących wspólnikami) do celów mieszanych.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. dot. stosowania przepisów ustawy CIT w zakresie nowych zasad opodatkowania, tj. ryczałtu od dochodów spółek

I SA/Gd 917/22- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku