Czy warto nadal składać deklaracje vat kwartalnie w kontekście JPK?
Blog

Czy warto nadal składać deklaracje vat kwartalnie w kontekście JPK?

19.06.2018

Obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT jest składanie deklaracji VAT, co określa art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa przewiduje możliwość rozliczania miesięcznego, jak i kwartalnego.

Jednak ten drugi sposób został zarezerwowany tylko dla małych podatników. Zgodnie z ustawą, małym podatnikiem jest podatnik:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro;
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Z rozliczenia kwartalnego nie mogą również skorzystać podatnicy:

  1. zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Składanie kwartalnych deklaracji VAT nie wyklucza składania JPK_VAT miesięcznie. Od 1 stycznia 2018 roku już wszyscy podatnicy VAT są obowiązani bez wezwania, do przesyłania JPK_VAT w postaci elektronicznej do 25 dnia następnego miesiąca. Pomimo składania deklaracji kwartalnych podatnicy są zobowiązani prowadzić ewidencję w okresach miesięcznych, tak aby na jej podstawie można było wygenerować JPK_VAT.

Problemem może być konieczność uzgadniania wartości trzech plików JPK_VAT (z trzech miesięcy) z deklaracją kwartalną. Suma trzech raportów JPK musi dać łączne kwoty, które zostaną wykazane w deklaracji VAT. Niewątpliwie wiąże się to z dodatkowym nakładem czasowym, jak i finansowym. Niektórzy podatnicy upraszczają sobie ten obowiązek składając za pierwszy i drugi miesiąc kwartału zerowy JPK_VAT, natomiast wszystkie transakcje wykazują w trzecim miesiącu. O ile w przypadku przesuwania zakupów na ostatni miesiąc kwartału nie powinno to budzić wątpliwości, to w przypadku przesuwania sprzedaży istnieją poważne obawy, czy takie postępowanie zostanie uznane przez urząd skarbowy za prawidłowe.

Dodatkowo należy pamiętać, że każda korekta deklaracji VAT pociąga za sobą konieczność korekty JPK_VAT.

Jednakże powyższe nie zniechęca podatników do stosowania rozliczenia kwartalnego. Jedną z głównych korzyści jest możliwość rozliczenia VAT naliczonego w kwartale, w którym otrzymano fakturę lub w dwóch kolejnych. Długi czas na odliczenie VAT pozwala uniknąć korekt deklaracji w przypadku opóźnień związanych m.in. z procesowaniem faktur. Kolejną korzyścią jest odroczony termin płatności podatku, bowiem zapłatę należy uiścić dopiero do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składana jest deklaracja. Co ważne, w przypadku rozliczenia kwartalnego istnieje możliwość stosowania metody kasowej rozliczeń, polegającej na tym, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania całości lub części zapłaty.

W przeszłości ze stosowania rozliczenia kwartalnego z podatku VAT mogli również korzystać duzi podatnicy. Zostało to jednak ograniczone przez Ministra Finansów z dniem 1 stycznia 2017 roku. Ministerstwo Finansów rozważa możliwość całkowitego zniesienia kwartalnych rozliczeń VAT, jednak może to nastąpić nie wcześniej niż w 2019 roku.

ZOBACZ TAKŻE:

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu VAT w  biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie